Umbonisi okhambako nomkakhe basesabelweni sabo eFrance, ngo-1957

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Janabari 2019

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimlandelande ezimalungana nokuba mngani kaZimu.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Intando KaJehova Ayenzeke”

Asifuni ukudanisa abanye ngokuzidela kwabo ekulotjheni uJehova.

IPILO YAMAKRESTU

Safundiswa NguJehova Indlela Yokukhulisa Abantwabethu

Kghani uyalamukela isizo lakaZimu lokukhulisa abantwana bakho ngokuphumelelako?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Umangalelwa Ngokuba Litshwenyo Nangokuphehla Ukuvukela Umbuso

Iriyadlhana lokubulala uPowula akhenge liphumelela ngebanga lomtjhanakhe. Khuyini esikufunda endabeni le?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UPowula Udlulisela Icala KuKhesari Begodu Wethula Ubufakazi EKosini UHerode Agripa

Nange abaphikisi balinga ukwenza “okumbi ngokujamelana nomthetho,” singasilingisa njani isibonelo sakaPowula?

IPILO YAMAKRESTU

Ukuvunyelwa Ngokusemthethweni Komsebenzi EQuebec

Funda ngokuthi abomnakwethu balivikela njani ilungelo lokutjhumayela iindaba ezimnandi eQuebec.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UPowula Uthayela ERoma

Nanyana bekasibotjhwa, uPowula akhenge alise ukutjhumayela.

IPILO YAMAKRESTU

“UPowula Wathokoza UZimu Begodu Waba Nesibindi”

Ngokuzako umbonisi okhambako nomkakhe nabavakatjhela ibandla lenu, khuyini ongayenza ukuthi ubasize babe nesibindi?