Batjhumayela eduze neMonrovia, eLiberia

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Janabari 2018

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iitjumayelo ezisibonelo ezimlandelande ezitjengisa indlela iBhayibheli elisisiza ngayo esikhathini sethu.

AMAGUGU ASELIZWI LAKAZIMU

“Tjhugulukani Ngombana UmBuso Wezulu Ubandamele”

UJwanisi bekaphila ipilo elula, wazinikela ngokupheleleko ekwenzeni intando kaZimu. Esikhathini sanje, ukuphila ipilo elula kusisiza bona sikghone ukwenza okwengeziweko ekulotjheni uZimu.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Iimfundo Esizifunda Etjumayelweni KaJesu Yentabeni

Kutjho ukuthini ukuphaphamela ukufunda ngezinto zakaZimu? Singayithuthukisa njani indlela esifunda ngayo ngezinto zakaZimu?

IPILO YAMAKRESTU

Libalela Umfowenu Qangi—Ungakwenza Njani?

Khuyini uJesu ayifundisako ngokulibalela abafowethu nokulotjha uZimu ngendlela eyamukelekako?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ragelani Phambili Nifuna UmBuso KaZimu Qangi

Kizo zoke izinto esingazithandazela, ngikuphi okufuze kuze qangi?

IPILO YAMAKRESTU

Lisani Ukutshwenyeka

Etjumayelweni yentabeni, uJesu bekatjho ukuthini nakatjela abafundi bakhe ukuthi balise ukutshwenyeka?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJesu Uyabathanda Abantu

UJesu nakalapha abantu abagulako, wabonakalisa amandlakhe, kodwana okuqakatheke khulu, bekanezwelo begodu abathanda abantu.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJesu Wabaphumuza Abanye

Ngelanga esabhajadiswa ngalo samukela ijogi lokuba balandeli bakaJesu, sazibopha ukuthi sizokwenza koke akutjhoko, kodwana ukwenza lokho kuyasiphumuza begodu kusilethela iimbusiso ezinengi.