Utjhumayela iindaba ezimnandi eGhana

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Janabari 2017

Itjumayelo Esibonelo

Iindlela zokukhambisa isiThala nokufundisa iqiniso ngamatshwayo wemihla yokuphela. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJehova Uyabatlhogomela Abantu Bakhe

Njengomuntu onesandla esivulekileko, uJehova usipha ifundiso evela eBhayibhelini.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Kuzakubusa IKosi Ngokulunga”

IKosi uJesu, isiphe abadala abatlhogomela umhlambi. Batlhogomela umhlambi ngokuwunikela iinqophiso zakaZimu nokuqabuleka.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ukukholwa KwakaHezekhiya Kwavuzwa

Ama-Asiriya alinga ukwenza amaJuda ukuthi alahle itewu ngaphandle kokulwa, kodwana uJehova wathumela ingilozakhe bona iyokuvikela iJerusalema.

IPILO YAMAKRESTU

“Mina Ngithemba Wena Jehova!

Kuqakathekile bona sithembele kuJehova uZimu eenkhathini ezimnandi nezibudisi. UHezekhiya watjengisa njani ukuthi uthembele kuZimu?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJehova Upha Odiniweko Amandla

Ukuphapha kwekhozi kufanekisela kuhle indlela uZimu asisekela ngayo bona sikghone ukumlotjha.

IPILO YAMAKRESTU

Ungakhohlwa Ukuthandazela Amakrestu Atjhutjhiswako

Singawathandazela njani amaKrestu atjhutjhiswako?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJehova UZimu Umphorofidi Weqiniso

Ngo-Isaya, uJehova uZimu wahlathulula indlela iBhabhiloni elalizakupheliswa ngayo kusasele iminyaka ema-200.