Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Iinqophiso Zomhlangano Wepilo Nomsebenzi WobuKrestu

Iinqophiso Zomhlangano Wepilo Nomsebenzi WobuKrestu

Okungaphakathi

 

Isigaba

Amezwi Wokuvula

 2

Amagugu AseliZwini LakaZimu

 3

Ozokusebenzisa Esimini

 4

Ipilo YamaKrestu

 5

Amezwi Wokuphetha

 6

Zinikele Ekufundeni Nekufundiseni

 7

Iseluleko

 8

Isikhathi

 9

Nanivakatjhelwe Mbonisi Wesigodi

 10

Ngeveke Yomhlangano Wesigodi Namkha Wesifunda

 11

Ngeveke YesiKhumbuzo

 12

Umbonisi Womhlangano Wepilo Nomsebenzi

 13

Usihlalo Womhlangano Wepilo Nomsebenzi

 14

Umthintanisi Wesihlopha Sabadala

 15

Umeluleki Omsizi

 16

Amaklasi Wabafundi

 17

Amavidiyo

 18

 1. Umhlangano Wepilo Nomsebenzi uzokuragwa ngendlela ovezwe ngayo encwajaneni ethi, Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu ngokuvumelana neenqophiso ezilandelakwezi. Boke abarhuweleli kufuze bazimisele ukwenza izabelo zabafundi. Abanye abahlanganyela ngokuzeleko nebandla bangafakwa ezabelweni nangabe bavumelana neemfundiso zeBhayibheli begodu baphila ngokuvumelana neenkambiso zobuKrestu.—be-ZU k. 282.

2. Amezwi Wokuvula: Imizuzu emi-3 namkha ngaphasi. Qobe veke, ngemva kokuvula ngengoma nomthandazo, usihlalo womHlangano wePilo nomSebenzi uzokwethula ihlelo elilandelako ngendlela eyenza abantu balilulukele ihlelo lomhlangano lo, bekatjho nombuzo ovela ePhepheni Leempendulo Zomhlangano Wepilo Nomsebenzi WobuKrestu.

 3. Amagugu AseliZwini LakaZimu:

  • Ikulumo: Imizuzu eli-10. Isihloko nehlaka lamaphuzu amabili namkha amathathu kufumaneka encwajaneni, Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu. Ikulumo le kufuze yabelwe umdala namkha inceku esizako efanelekako. Nakwethulwa incwadi yeBhayibheli etja ekufundweni kweBhayibheli kwaqobe veke, kuzokudlalwa ividiyo ezokwethula incwadi leyo. Isikhulumi singakhulumela amaphuzu wevidiyo akhambisana nesihloko. Nanyana kunjalo, kufuze aqinisekise bona uhlanganisa woke amaphuzu wehlaka avezwe encwajaneni. Isikhathi nesivumako, kufuze asebenzise imigwalo esencwajaneni namaphuzu wemiTlolo ahlanganisa ukwaziswokhu.

  • Rhubhulula Ngezinto ZakaZimu Eziligugu: Imizuzu ebu-8. Le yikulumo yemibuzo neempendulo enganasethulo nesiphetho. Izokwabelwa umdala namkha inceku esizako  efanelekako. Angahlukanisa isikhathi samaphuzu amane ngendlela asebenza ngayo ebandleni langekhabo. Nokho, kufuze abuze abalaleli yoke imibuzo. Godu kufuze akhethe bonyana woke amavesi avezwe emibuzweni emibili kufanele afundwe na nofana awa. Labo abakhethwa bona baphendule, iimpendulo zabo kufuze zibe mizuzu ema-30 namkha ngaphasi.

  • Ukufundwa KweBhayibheli: Imizuzu emi-4 namkha ngaphasi. Ingcenye le izokwabelwa umfowethu. Umfundi kufuze afunde indaba abelwe yona ngaphandle kokutjho isethulo namkha isiphetho. Usihlalo womhlangano uzokuthabela khulu ukusiza abafundi bona bafunde ngokunembileko, ngendlela ezwisisekako, ngokutjhelelako, ngokugandelela umqondo ofaneleko, ngokutjhentjhatjhentjha ilizwi, ngokuhlaba ikhefu eendaweni ezifaneleko, nokukhuluma ngendlela engokwemvelo.

  4. Ozokusebenzisa Esimini: Imizuzu eli-15 nofana ngaphasi. Le yingcenye eyenzelwe bona woke umuntu akghone ukuthuthukisa indlelakhe yokutjhumayela neyokufundisa. Abafundi kufuze basekele ikulumabo yokutjhumayeza umuntu kokuthoma nokubuyela esibonelweni seentjumayelo esivezwe ekhasini 1 lencwajana Umhlangano Wepilo Nomsebenzi WobuKrestu. Abarhuweleli bangakhetha bona bangathula okukhanjiswako nofana ividiyo namkha awa okufumaneka eThulusini lethu lokuFundisa. Ngezinye iinkhathi, incwajana, Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu ingaba neenqophiso ezingezelelweko zezabelo zabafundi. Abafundi akukafuzi bafakelele ukwaziswa okungezelelweko bona baqedelele isikhathi esiseleko kwaphela. Imiboniso elungiselelwe kuhle ingaphela kusasele umzuzu namkha ngaphasi. Kuye ngesidingo, abadala bangabelwa iinkulumo zabafundi.

  • Amavidiyo Weentjumayelo Ezisibonelo: Qobe nyanga kuzokudlalwa amavidiyo asibonelo eemvekeni ezilandelanako begodu kucocwe ngawo. Amavidiyo la azokutjengisa nawutjhumayeza umuntu kokuthoma, nawubuyela kokuthoma, nawubuyela kwesibili. Ingcenye le izokuragwa ngusihlalo Womhlangano Wepilo Nomsebenzi WobuKrestu.

  • Nawutjhumayeza Umuntu Kokuthoma: Isabelwesi singabelwa umfowethu namkha udade. Umsizi kufuze kube ngowobulili obufanako nofana ilunga lomndeni. Umfundi nomsizakhe bangahlala phasi nofana bajame ngeenyawo. Umfundi kufuze alotjhise ngendlela okwenziwa ngayo endaweni yangekhabo. Itjumayelo esibonelo kufuze isetjenziswe njengesisekelo sengcoco.

  • Nawubuyela Kokuthoma: Itjumayelo le ingabelwa umfowethu namkha udade. Umsizi kufuze abe ngowobulili obufanako. (km-ZU 5/97 k. 2) Umfundi nomsizakhe bangahlala phasi nofana bajame ngeenyawo. Umfundi kufuze atjengise bona yini esingayitjho nasibuyela emuntwini obe nekareko nasimtjhumayeza kokuthoma. Itjumayelo esibonelo esencwajaneni ethi, Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu kufuze isetjenziswe njengesisekelo sengcoco.

  • Nawubuyela Kwesibili: Itjumayelo le ingabelwa umfowethu namkha udade. Umsizi akukafuzi kube mumuntu wobulili obuhlukileko. (km-ZU 5/97 k. 2) Umfundi nomsizakhe bangahlala phasi nofana bajame ngeenyawo. Umfundi kufuze atjengise bona khuyini ongayitjho nawubuyela emuntwini obe nekareko lokha nawubuyela kuye kokuthoma. Itjumayelo esibonelo kufuze isetjenziswe njengesisekelo sengcoco.

  • Isifundo SeBhayibheli: Isabelwesi singabelwa umfowethu nofana udade. Umsizi kufuze kube mumuntu wobulili obufanako. (km-ZU 5/97 k. 2) Umfundi nomsizakhe bangahlala phasi nofana bajame ngeenyawo. Isabelwesi kufuze sitjengise isifundo seBhayibheli esele siragela phambili. Asitlhogeki isethulo nesiphetho, ngaphandle kwalapho umfundi nakasebenzela eselulekweneso. Akutlhogeki nokuthi iingaba zifundwe zoke  ngokuzwakalako nanyana lokhu kungenziwa ngesinye isikhathi. Amakghono wokufundisa kufuze avezwe kuhle.

  • Ikulumo: Isabelwesi kufuze sinikelwe mfowethu begodu sibe yikulumo ebandleni.

 5. Ipilo YamaKrestu: Ngemva kwengoma nomthandazo, imizuzu eli-15 yengcenye le izokuba neenkulumo ezimbili ezitlanyelwe ukusiza abalaleli basebenzise iliZwi lakaZimu. Ngaphandle kobana kutjengiswe ngenye indlela ikulumo le ingabelwa umdala namkha inceku ekhonzako esifanelekela kuhle isabelwesi, ngaphandle kwekulumo yezinto ezithinta ibandla, yona-ke izokwabelwa abadala kwaphela.

  • Isifundo SeBhayibheli Sebandla: Imizuzu ema-30. Ikulumo le izokwabelwa abadala abafanelekela isabelwesi. (Amabandla anabadala abambalwa angasebenzisa iinceku ezikhonzako ezisifanelekela kuhle isabelwesi nakutlhogekako.) Isihlopha sabadala kufuze siqunte ukuthi bobani abafanelekela ukuraga isiFundo seBhayibheli seBandla. Labo abakhethiweko kufuze basirage ngendlela ezuzisako, baqiniseke ukuthi isifundo siphela ngesikhathi, imitlolo ephethe umongo wendaba iyagandelelwa, basize nanyana ngubani bona abone ukuqakatheka kwamaphuzu aveziweko. Bangafumana iindlela ezilisizo abangazisebenzisa esinqophisweni esigadangisiweko esimalungana nokuraga isiThala. Nakukghonakalako, isifundwesi kufuze siragwe besifundwe babantu abahlukahlukeneko qobe veke. Nangabe usihlalo Womhlangano Wepilo Nomsebenzi uthi isifundo sirhunyezwe, umragi nguye ozokukhetha bona usirhunyeza njani. Angakhetha bona ofundako eqe ezinye iingaba.

  6. Amezwi Wokuphetha: Imizuzu emi-3 namkha ngaphasi. Usihlalo Womhlangano Wepilo Nomsebenzi uzokubuyekeza amaphuzu alisizo esiwafumene emhlanganweni lo, uzokuveza kancani izinto okuzokucocwa ngazo ngeveke elandelako. Kufuze atjho nephuzu elisePhepheni leemPendulo Zomhlangano Wepilo Nomsebenzi WobuKrestu. Angatjho nombuzo ozokubuzwa emhlanganweni wangeveke elandelako, ukwenzela bona ibandla liwutjheje belicabange ngawo. Atjho namabizo wabafundi ababelwe iinkulumo ngeveke elandelako nangabe isikhathi sisekhona. Ngaphandle kobana kutjengiswe ngenye indlela, izaziso eziqakathekileko kufuze zimenyezelwe, neencwadi eziqakathekileko kufuze zifundelwe ibandla. Lokho kufuze kwenziwe ngusihlalo emezwini wokuphetha. Imininingwana ejayelekileko, njengamahlelo wokuya esimini newokuhlanza iwolo akukafaneli amenyezelwe esiteji, kodwana kufuze afakwe ebhodini lezaziso. Nangabe akukghonakali bona kumenyezelwe izaziso namkha kufundwe iincwadi emezwini wokuphetha, usihlalo kufuze abawe abazalwana abaneenkulumo engcenyeni ethi Ipilo YamaKrestu bona banciphise iinkulumo zabo. (Qala isigaba 5 no-9.) Umhlangano lo uzokuvalwa ngengoma nomthandazo.

 7. Zinikele Ekufundeni Nekufundiseni: Ukuthoma ngeveke yangomhlaka 7 Janabari 2019, usihlalo womHlangano Wepilo Nomsebenzi kufuze asebenzise incwajana ethi, Zinikele Ekufundeni Nekufundiseni bona abuke begodu anikele iseluleko. Umfundi ngamunye kufuze asebenzele ephuzwini elivela eembayaneni ezihlanu kwesabelo sakhe encwajaneni ethi, Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu. Evekeni yokuthoma enyangeni usihlalo womHlangano Wepilo Nomsebenzi WobuKrestu uzokucoca nebandla ngephuzu linye elisencwajaneni ethi, Zinikele Ekufundeni Nekufundiseni. Ingcenye ethi, “Tlola Ituthukwakho” yenzelwe abafundi begodu akukafuzi usihlalo ayitshwaye.

  8. Iseluleko: Kwesinye nesinye isabelo eenkulumweni zabafundi emHlanganweni Wepilo Nomsebenzi, kuzokuba pheze nomzuzu munye kasihlalo wokuthokoza nokweluleka okusekelwe encwajaneni, Zinikele Ekufundeni Nekufundiseni. Usihlalo nakathula isabelo somfundi angekhe atjho iseluleko sekulumo. Nanyana kunjalo kuzakuthi umfundi nasele aqedile ukubeka ikulumwakhe, nangemva kokuthi usihlalo amthokoze, usihlalo angatjho ukuthi umfundi bekasebenzela kiliphi  iphuzu, bekatjho nokuthi kubayini athi wenze kuhle ephuzwinelo. Uzokutjho ngomusa bona kubayini umfundi kufuze asebenzele khudlwana ephuzwini elithileko. Usihlalo angatjho amanye amaphuzu wekulumo nangabe lokho kuzokuzuzisa umfundi namkha abalaleli. Amaphuzu angezelelweko weseluleko asekelwe encwajaneni ethi, Zinikele Ekufundeni Nekufundiseni namkha encwadini Yesikole SeNkonzo, iselulekweso kufuze asithole ngemva komhlangano ngekghokghomejeni, namkha ngesinye isikhathi ephuzwini asebenzela kilo, namkha kwelinye iphuzu.—nawufuna ukwazi okunabileko malungana neenqophiso zendima yombonisi Wepilo Nomsebenzi neyomeluleki omsizi, qala  iingaba 13 no- 16.

   9. Isikhathi: Ayikho ikulumo okufuze idlule isikhathi eyabelwe sona, kuhlanganisa namezwi kasihlalo Womhlangano Wepilo Nomsebenzi. Izabelo zabafundi kufuze zijanyiswe ngokuhlakanipha nangabe isikhathi sazo sesiphelile. Umeluleki omsizi kufuze abelulekele ngerhorhomejeni abadla isikhathi. Umhlangano sewuwoke, kuhlanganise neengoma nemithandazo kufuze kungeqi i-awara linye nemizuzu ema-45.

 10. Nanivakatjhelwe Mbonisi Wesigodi: Nangabe ibandla livakatjhelwe mbonisi wesigodi, ihlelo kufuze likhambe ngendlela ehlathululwe encwajaneni ethi Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla ngokwendlela elandelako: Umbonisi wesigodi uzokubeka ikulumo yomsebenzi ngemizuzu ema-30 esikhundleni sesiFundo seBhayibheli seBandla esisengcenyeni ethi Ipilo YamaKrestu. Kodwana ngaphambi kobana kuthome ikulumo yomsebenzi, usihlalo Womhlangano Wepilo Nomsebenzi uzokubuyekeza ihlelo ebekucocwa ngalo, bese ukhuluma ngehlelo leveke ezako, amemezele nezaziso eziqakathekileko afunde neencwadi okufuze zifundwe. Ngemva kwalokho uzokwethula umbonisi wesigodi. Ngemva kwekulumo yomsebenzi, umbonisi wesigodi uzokuphetha umhlangano ngengoma azoyikhetha. Amanye amaklasi aragwa ngelimi lebandla angekhe abe khona nakuvakatjhe umbonisi wesigodi. Iklasi lelinye ilimi lingaraga nemihlangano yalo nakuvakatjhe umbonisi wesigodi ebandleni. Kodwana iklaselo kufuze libuye lizokulalela ikulumo yombonisi wesigodi kunye nebandla.

 11. Ngeveke YomHlangano Wesigodi Namkha Wesifunda: Ngeveke yomhlangano wesigodi namkha wesifunda angekhe ube khona umhlangano waphakathi neveke. Ebekuzokufundwa mhlokho kuzokufundwa emakhaya namkha umuntu azifundele ayedwa.

 12. Ngeveke YesiKhumbuzo: Nangabe ilanga lesiKhumbuzo lizokuba selangeni enijayele ukubamba ngalo Umhlangano Wepilo Nomsebenzi, angekhe ube khona. Kodwana imihlangano yesimu kufuze ibe khona ngelanga lesiKhumbuzo.

  13. Umbonisi WomHlangano WePilo NomSebenzi: Umdala ozokukhethwa sihlopha sabadala uzokuba mbonisi womhlangano Wepilo Nomsebenzi. Umsebenzakhe kuqiniseka bona umhlangano uhlelekile nokuthi ukhambisana neenqophiswezi. Kufuze akghone ukukhulumisana kuhle nomeluleki omsizi. Msinyana ngemva kobana incwajana ethi Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla yenyanga leyo seyitholakele, umbonisi Womhlangano Wepilo Nomsebenzi kufuze abele abafundi izabelo zenyanga leyo. (Qala  isigaba 4.) Isabelo somfundi ngamunye nephuzu asebenzela kilo, kufuze kufunyanwe bafundi okunganani kusasele iimveke ezintathu ngaphambi kwelanga lesabelo sabo kusetjenziswa iforomo elithi, Isabelo Somhlangano Wepilo Nomsebenzi WobuKrestu (S-89).

 14. Usihlalo WomHlangano WePilo NomSebenzi: Qobe veke, kufuze kube nomdala ozokuba ngusihlalo womHlangano woke Wepilo Nomsebenzi. (Amabandla anabadala abambalwa angasebenzisa iinceku ezikhonzako ezisifanelekela kuhle isabelwesi nakutlhogekako.) Kufuze alungiselele amezwi wokuvula newokuphetha nokucoca ngevidiyo yeentjumayelo ezisibonelo kuhlanganise  nevidiyo ethula iphuzu elitjha elisencwajaneni ethi, Zinikele Ekufundeni Nekufundiseni. Kufuze athule zoke iinkulumo, begodu naye angaba nesabelo eengcenyeni ezithileko zomhlangano loyo kuye ngokuthi isihlopha sabadala sikhulu kangangani. Amaphuzwakhe ngemva kwengcenye ngayinye kufuze abe mafitjhani. Isihlopha sabadala sizokuqunta bona ngibaphi abadala abafanelekela isabelwesi. Isihlopha sabadala kufuze sikhethe abadala abafanelekako bona babe bosihlalo. Abadala abafanelekela kufuze badlhegane esabelwenesi. Umbonisi Womhlangano Wepilo Nomsebenzi angaba ngusihlalo kanengi ukudlula abanye abadala abafanelekela isabelwesi, kuye ngobujamo bebandla abakilo. Nangabe umdala uyafaneleka bona angaraga isiFundo seBhayibheli seBandla, kuyatjho ukuthi angafanelekela ukuba ngusihlalo womhlangano lo. Ningalibali ukuthi umdala ozokwabelwa bona abe ngusihlalo kufanele aluleke abafundi abanezabelo ngethando. Kufuze aqiniseke nokobana umhlangano uphela ngesikhathi. (Qala  iingaba 6 no- 9.) Usihlalo nakathandako, nakunesikhala esaneleko, kungabekwa omunye umbhobho wesibili ukwenzela bona usihlalo nakathula ikulumo khibe loyo ozoyibeka sekajamile komunye umbhobho. Usihlalo angathanda nokuba netafula azolisebenzisa esiteji ngesikhathi sesabelo sokuFundwa kweBhayibheli, naphakathi komhlangano othi, Ozokusebenzisa Esimini. Lokho kungonga isikhathi.

 15. Umthintanisi Wesihlopha Sabadala: Umthintanisi wesihlopha sabadala nguye okufuze abele zoke iinkulumo zomhlangano lo ngaphandle kwezabelo zabafundi. Lokhu kuhlanganisa nokwabela ozokuba ngusihlalo womhlangano lo ebadaleni abakhethwe sihlopha. Umthintanisi, asebenzisana nombonisi Womhlangano Wepilo Nomsebenzi kufuze baqiniseke bona ihlelo lezabelo lomhlangano woke lifakwa ebhodini lezaziso.

  16. Umeluleki Omsizi: Nakukghonekako, kungaba kuhle khulu bona umeluleki omsizi abe mdala osikhulumi esihle esingumakadabona. Umsebenzi wakhe kukuthi nakutlhogekako aluleke abadala neenceku ezikhonzako ngekghokghomejeni ngeenkulumo abazibeka emHlanganweni Wepilo Nomsebenzi, ikulumo yeBhayibheli, isabelo sokuraga nesokufundwa kwesiThala namkha isiFundo seBhayibheli seBandla. (Qala  isigaba 9.) Nangabe kunabadala abanengi abaziinkhulumi ezihle nabanekghono lokufundisa ebandleni, kufuze batjhentjhisane qobe mnyaka endimeni yokuba ngumeluleki omsizi. Akutlhogeki bona aluleke kwesinye nesinye isabelo.

 17. Amaklasi Wabafundi: Kuzokuya ngobunengi babafundi, amabandla angaba namaklasi angeziweko wabafundi aba nezabelo. Iklasi elinye nelinye kufuze libe nomeluleki walo, nakukghonekako kufuze kube mdala. Nakutlhogekako umeluleki angaba yinceku esizako esifanelekela kuhle isabelwesi. Isihlopha sabadala ngiso okufuze sikhethe abazokuba beluleki bamaklasi wabafundi nokuthi kufanele kudlheganwe esabelwenesi. Umeluleki kufuze alandele iinqophiso  ezisesigabeni 8. Nangabe kuzokuba namaklasi wabafundi angeziweko, abafundi kufuze bakhonjelwe bona baye kiwo ngesikhathi sekulumo ethi, Rhubhulula Ngezinto ZakaZimu Eziligugu esengcenyeni ethi, Amagugu AseliZwini LakaZimu. Nakungena ingcenye ethi, Ozokusebenzisa Esimini, abafundi kufuze babuyele eWolweni elikhulu. Nekucocwa ngevidiyo esibonelo labo abaseklasini elinye kufuze babukele nofana balalele ingcoco baseklasini leyo nekukghonekako. Nofana umeluleki kufuze abatjengise ividiyo le ngesisetjenziswa se-elekhtronikhi.

 18. Amavidiyo: Kuzokuba namavidiyo azokusetjenziswa emhlanganweni lo. Azokutholakala ku-JW Library, begodu angabukelwa emitjhinini ehlukahlukeneko. Kwezinye iinkhathi amavidiyo wetjumayelo esibonelo angadlalwa emhlanganweni wokuya esimini ngemva kobana sele adlalwe emHlanganweni Wepilo Nomsebenzi.