Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Kghani Uyabubona Ubuntu BakaZimu Obungabonakaliko?

Kghani Uyabubona Ubuntu BakaZimu Obungabonakaliko?

Nawuqala amathuthumbo, isibhakabhaka esineenkwekwezi, namkha amanzi ageleza emthonjeni, kghani uyawubona umsebenzi omuhle woMdali? Indalo esibhodileko yembula ubuntu bakaZimu obungabonakaliko. (Rom 1:20) Ngokujama kancani sicabange ngalokho amehlwethu akubonako, sikghona ukubona amandla kaZimu, ithando, ukuhlakanipha, ubulungiswa, kuhlanganise nokupha kwakhe.—IR 104:24.

Ngimiphi eminye imisebenzi kaJehova oyibonako qobe lilanga? Ngitjho nanyana uhlala edorobheni, ukghona ukubona iinyoni namkha imithi. Ukuqalisisa izinto uJehova azidalileko kungasisiza bona singatshwenyeki khulu, kunalokho kuzosenza sidzimelele ezintweni eziqakatheke khulu, begodu ukukholelwa kwethu kuJehova ukuthi angakghona ukusitlhogomela ngokungapheliko kuzosenza sitjhidelane naye. (Mat 6:25-32) Nange unabantwana, basize babone ubuntu bakaJehova obuphakamileko. Njengombana ukwazi kwethu indalo kukhula, lokho kuzosenza sitjhidelane noMdalethu.—IR 8:3, 4.

BUKELA IVIDIYO ETHI, IZINTO EZIDALIWEKO ZEMBULA IPHAZIMULO KAZIMU—UMKHANYO NOMBALA, BESE UPHENDULA IMIBUZO NASI:

  • Khuyini esenza sikghone ukubona imibalabala?

  • Khuyini ebangela bona kube nemibala ehlukahlukeneko?

  • Kubayini sibona imibala ehlukahlukeneko esibhakabhakeni?

  • Ngimiphi imibala emihle oyibona endaweni ohlala kiyo?

  • Kubayini kufuze siziphe isikhathi siqalisise ubuhle bemvelo?

Umkhanyo nombala kwembulani ngobuntu bakaJehova?