Babukele indalo kaJehova eSwitzerland

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Febherbari 2019

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimlandelande ezimalungana nokuthi iBhayibheli liseselisizo namhlanjesi.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ragela Phambili Ubandula Unembezakho

Unembezethu uzosisiza nangabe ubandulwe ngokuvumelana neenkambisolawulo zeBhayibheli.

IPILO YAMAKRESTU

Kghani Uyabubona Ubuntu BakaZimu Obungabonakaliko?

Indalo esibhodileko yembula amandla kaJehova, ithando, ukuhlakanipha, ubulungiswa, nokupha.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“UZimu Utjengisa Ithando Lakhe Kithi”

Singatjengisa njani bona siyasithokoza isipho sesihlengo?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Kghani “Ulinde Ngetjiseko Ekulu”?

Ungatjengisa njani bona ‘ulindele ngetjiseko ekulu ukwambulwa kwamadodana kaZimu’?

IPILO YAMAKRESTU

Hlalani Nilindele Ngetjiseko Nangokukghodlhelela

Khuyini ezosisiza bona silinde ngetjiseko nangokukghodlhelela nasiqalene neentjhijilo?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Umfanekiso Womuthi Wama-Oliva

Zijameleni iingcenye ezihlukahlukeneko ezingokomfanekiso womuthi wama-oliva?

IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Ukulisa Ukufunda Nabantu Abangathuthukiko

Khuyini okufuze siyenze nange sifunda nomuntu ongathuthukiko ngemva kobana sifunde naye isikhathi esithileko?