Bafundisa iqiniso eCambodia

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Febherbari 2018

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezisekelwe emibuzweni le: Kghani iBhayibheli liseselisizo namhlanjesi? Kghani iBhayibheli liyavumelana nesayensi? Kghani iseluleko seBhayibhelini siyasebenza?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Umfanekiso Wekoroyi Nekhula

Umfanekiso kaJesu utjho ukuthini? Ngubani ofanekisela umtjali, inaba, nabavuni?

IPILO YAMAKRESTU

Imifanekiso YomBuso Nalokho Ekutjhoko Kithi

UJesu wasebenzisa imifanekiso elula ukufundisa ngezinto zakaZimu. Ngiziphi iimfundo esingazifunda kuMatewu isahluko 13?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ukondla Abanengi Ngezandla Zabambalwa

UJesu wayala abafundi bakhe bona banikele iinkulungwana zabantu ukudla, ngitjho nanyana bebaphethe izikwa ezihlanu neemfesi ezimbili kwaphela. Kwenzekani, begodu kutjho ukuthini kithi lokho?

IPILO YAMAKRESTU

“Hlonipha Uyihlo Nonyoko”

UJesu wagandelela umyalo ‘wokuhlonipha uyihlo nonyoko.’ Kghani umyalo wokuhlonipha ababelethi bethu unomkhawulo?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ucabanga Imicabango Kabani?

Khuyini okufuze siyenza bona sinqotjhiswe nguZimu? UJesu waveza izinto ezintathu ezingasisiza ukuthi sibalekele ukucabanga okungakalungi.

IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Sebenzisa Imibuzo Ngendlela Ephumelelako

UJesu wasebenzisa imibuzo ngendlela ephumelelako bona afundise abalaleli bakhe iimfundo ezihlukahlukeneko. Singalilingisa njani ikghono lakhe lokufundisa esimini?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Tjheja Bona Ungaziwisi Namkha Uwise Abanye

UJesu wasebenzisa imifanekiso ukufundisa abantu ukuthi kuyingozi kangangani ukuziwisa namkha ukuwisa abanye. Khuyini engangiwisa?