Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Memela Woke Umuntu EsiKhumbuzweni Endaweni Yangekhenu!

Memela Woke Umuntu EsiKhumbuzweni Endaweni Yangekhenu!
IVEZE

Njengombana ijima lokukhambisa iimemo zesiKhumbuzo sokufa kwakaJesu lizokuthoma ngoFebherbari 27, kufuze simeme woke umuntu ngendlela esingakghona ngayo. Kufuze sitjheje nanyana ngimuphi umuntu ozimisele ukusilalela, siqiniseke bona siyabuyela kuye.

ONGAKWENZA

ONGAKUTJHO EMNTWINI

“Sikhamba sitjhiyela abantu iimemo zesenzakalo esiqakatheke khulu. NgoMatjhi 23, iingidigidi zabantu ephasini loke zizabe zibuthene zikhumbula ukufa kwakaJesu Krestu, zilalele nekulumo yeBhayibheli eveza bona ukufa kwakhe kusisiza njani. Isimemwesi sinesikhathi nendawo lapha kuzokuhlanganwa khona endaweni yangekhethu. Sibawa uze nawungakghona.”

Nangabe umuntu uzimisele ukulalela . . . 

 • UNGAMNIKELA ISITHALA

  Mbuze umbuzo ozowuphendula nawubuyela kuye.

 • UNGAMTJENGISA IVIDIYO YESIKHUMBUZO

  Mbuze umbuzo ozowuphendula nawubuyela kuye.

Nawubuyelako . . .

 • UNGAMTJENGISA IVIDIYO ETHI KUBAYINI KUFUZE UFUNDE IBHAYIBHELI?

  Bese umnikele incwadi okuragwa ngayo isifundo.

 • UNGAMNIKELA INCWADI ETHI OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILI?

  Mtjele okunabileko ngesiKhumbuzo, umvulele amakhasi 206-208. Bese umnikele incwadi le.

 • UNGAMNIKELA INCWAJANA ETHI LALELA UZIMU

  Coca ngokuthi ukufa kwakaKrestu kutjho ukuthini, umvulele amakhasi 18-19. Bese umnikela incwajana le.