Sisters using the Listen to God brochure in Indonesia

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Febherbari 2016

Itjumayelo Esibonelo

Iindlela zokukhambisa isiThala, nencwajana ethi Lalela UZimu Uphile Ngokungapheliko. Akhewenze yakho itjumayelo uthathele kilezi ezingehla.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UNerhemiya Bekakuthanda Ukulotjha UZimu Ngeqiniso

Cabanga ngoNerhemiya enza imizamo yokwakha kabutjha amaboda weJerusalema begodu athuthukisa nokulotjha uZimu ngeqiniso. (Nerhemiya 1-4)

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UNerhemiya Bekamphathi Onelemuko

UNerhemiya wasiza ama-Israyeli bona athabele ukulotjha uZimu ngeqiniso. Cabanga ngezenzakalo zeJerusalema ngoThishri 455 B.C.E. (Nerhemiya 8:1-18)

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Abathembekileko Ekulotjheni UZimu Kufuze Basekele Ihlelo Lakhe

Emihleni kaNerhemiya abantu bakaJehova ngeenhliziyo zabo zoke basekela ukulotjhwa kwakaZimu ngeqiniso ngeendlela ezinengi. (Nerhemiya 9-11)

IPILO YAMAKRESTU

Ipilo Emnandi Ukuzidlula Zoke

Abantu abatjha abasehlanganweni kaJehova banamathuba amanengi wokuthabela ipilo emnandi ukuzidlula zoke. Sebenzisa imibuzo le nanidemba ngevidiyo.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Esikufunda KuNerhemiya

Bona uNerhemiya ngetjiseko avikela ukulotjha uZimu ngeqiniso. (Nerhemiya 12-13)

IPILO YAMAKRESTU

Memela Woke Umuntu EsiKhumbuzweni Endaweni Yangekhenu!

Itjumayelo esibonelo yesimemo sesiKhumbuzo sango-2016. Landela amagadango wokubuyela ebantwini abathanda ukufunda.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

U-Esta Wavikela Abantu BakaZimu

Akhumcabange ngesibindi avikela abantu bakaJehova. (Esta 1-5)