Bayabhina ekukhulekeleni komndeni eSewula Afrika

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Disemba 2018

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimlandelande ezimalungana nomnqopho wokuphila nesithembiso sakaZimu ngengomuso.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Umuntu Obekahlunguphaza Ngelunya Uba Umtjhumayeli Otjhisekako

Nangabe ufunda iBhayibheli kodwana awukabhajadiswa, kghani ungalingisa uSawula ngokuthatha igadango ngalokho okufundileko?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UBharinabhasi NoPowula Benza Abafundi Eendaweni Ezikude

Naphezu kokuphikiswa kabuhlungu, uPowula noBharinabhasi basebenza budisi ukuthi basize abathobekileko bona babe maKrestu.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Bavumelana Ngesiqunto Esisekelwe EliZwini LakaZimu

Khuyini esiyifundako ngendlela indaba le eyararululeka ngayo?

IPILO YAMAKRESTU

Dumisani UJehova Ngombhino

Ukuvuma iingoma zomBuso kungaba namuphi umphumela kithi?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Lingisa Umpostoli UPowula Ekutjhumayeleni Nekufundiseni

Singasilingisa njani isibonelo sakampostoli uPowula esiminethu?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Zitjhejeni Nina Nawo Woke Umhlambi”

Abadala bayondla, bavikele begodu batlhogomele umhlambi, bakhumbula ukuthi imvu ngayinye yathengwa ngeengazi zakaKrestu eziligugu.WEB:OnSiteAdTitle“Zitjhejeni Nina Nawo Woke Umhlambi”