Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Coca Nomuntu Woke Esimini

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Coca Nomuntu Woke Esimini

OKWENZA KUQAKATHEKE: UZakariya waphorofida ukuthi abantu abaphuma kizo zoke iintjhaba bazokulalela iindaba ezimnandi. (Zak 8:23) Kodwana bazokufundiswa ngubani? (Rom 10:13-15) Sinelungelo nomthwalo wokutjela woke umuntu iindaba ezimnandi esiminethu.—od-ZU 84 ¶10-11.

INDLELA ESINGAKWENZA NGAYO:

  • Lungiselela. Khewuhlangane nabantu abakhuluma elinye ilimi? Ungasebenzisa i-JW Language app ukufunda itjumayelo elula. Namkha ungasebenzisa ufunjathwako nofana i-tablet, ukutjengisa umuntu ukuthi angayifumana njani imininingwana enabileko ngelimi lakhe ku-jw.org

  • Tjhejisisa. Nawutjhumayela endlini ngendlu, batjhumayeze nabantu abadlulako namkha abahlezi ngeenkoloyini. Nange utjhumayela tjhatjhalazi, hlala emgomwenakho wokutjhumayela

  • Khuthala. Linga ukufikelela abangekho ekhaya. Zama ukucoca nomuntu woke omfumanako ekhaya, mhlamunye ngesinye isikhathi namkha ngelinye ilanga evekeni. Abanye abaninimuzi singakhuluma nabo ngokubatlolela incwadi, ngomtato, namkha ngokubatjhumayeza endleleni

  • Landelela. Buyela msinyana kinanyana ngubani othanda ukufunda iBhayibheli. Nange akhuluma ilimi elihlukileko, linga ukumtholela umuntu ongakghona ukucoca naye ngelimi lakhe. Kufuze uragele phambili ubuyela kuye bekube kulapho avakatjhelwa barhuweleli abakhuluma ilimi lakhe.—od-ZU 94 ¶39-40

BUKELA IVIDIYO ETHI, UKUTJHUMAYELA “KUFIKELA EMAPHETHELWENI WEPHASI,” BESE NICOCA NGEMIBUZO NASI:

  • Ngimaphi amalungiselelo enziwe bafowethu nabodade bona bacoce nabantu abasesimini engasetjenzwa qobe? (1Ko 9:22, 23)

  • Ngiziphi iintjhijilo abazihlulako?

  • Ngiziphi iimbusiso abazithabelako?

  • Ngimiphi imizamo ongayenza ukuthi utjhumayeze abantu abanengi esimini yenu?