Batjhumayela emakethe, eSierra Leone

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Disemba 2017

Iintjumayelo Ezisibonelo

Itjumayelo esibonelo yesiThala nokufundisa iqiniso ngebizo lakaZimu. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWI LAKAZIMU

Funani UJehova Lingakafiki Ilanga Lakhe Lelaka

Bona uJehova asivikele ngelanga lakhe lelaka, kufanele silalele isinqophiso uZefaniya asinikela ama-Israyeli.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Kakarela Umphetho Wesambatho SomJuda”

Abantu beentjhaba zoke babuthana ndawonye namaKrestu azesiweko bona balotjhe uJehova. Kungaziphi iindlela esingasekela ngazo amaKrestu azesiweko?

IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Coca Nomuntu Woke Esimini

Sifuna ukucoca nabantu boke nasitjhumayelako. Singakwenza njani lokhu?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Hlala ‘Emrhobeni Weentaba’

Ufanekiselani ‘umrhoba weentaba’? Abantu babalekela njani emrhobeni bebahlale kiwo?

IPILO YAMAKRESTU

Ihlelo Elitjha Lomhlangano Waphakathi Kweveke

Sebenzisa okuzokufundwa ngakho nokurekhodiweko ukuthuthukisa indlela olungiselela ngayo imihlangano nokutjhidela kuJehova.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Kghani Umtjhadwakho Uthabisa UJehova?

Emihleni kaMalaki, uJehova uZimu akhange abamukele labo abakhohlisa abantu abatjhade nabo. Abantu abatjhadileko bangahlala njani bathembekile?

IPILO YAMAKRESTU

Liyini Ithando Lamambala?

UJehova ufuna umtjhado ube sibopho esihlala unomphela. Unikele amaKrestu iinkambisolawulo ezingawasiza akhethe abalingani bomtjhado ngokuhlakanipha begodu bathabe.