Ukutjengisa abantu bona bangene ku-jw.org eSão Paulo, yeBrazil

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Arhostosi 2018

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimlandelande ezimalungana nokuqakatheka kweBhayibheli esikhathini sethu.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Thokoza

Labo abafuna ukuthabisa uKrestu kufuze bathande boke abantu, kungakhathaliseki bona bavela kisiphi isitjhaba, ihlanga namkha ikolo.

IPILO YAMAKRESTU

Khumbulani UmkaLothi

Singakubalekela njani ukuthi singamukeleki kuZimu njengombana kwenza umkaLothi? Kuthiwani nangabe sibona ukuthi izinto eziphathekako zithoma ukusithikazisa ekulotjheni uZimu?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Funda Emfanekisweni Wabomina Abalitjhumi

Emfanekisweni kaJesu wabomina abalitjhumi, khuyini efanekisela ikosi, iinsebenzi nemali?

IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Indlela Esingasebenzisa Ngayo I-JW.ORG

Zoke iincwadi ezisemaThulusinethu wokuFundisa zikusa ku-jw.org. Nasingajayela ukungena ku-jw.org, sizokuphumelela khudlwana emsebenzinethu wokutjhumayela.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Ukutjhatjhululwa Kwenu Kutjhidele”

Esikhathini esingaphelisi ihliziyo uJesu uzosiTjhaphulula. Bona sifumane ukutjhatjhululwa kufuze sihlale siphapheme ezintweni zakaZimu.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Libalela Abanye

UJehova neNdodanakhe bahlala baqale nanyana ngikuphi ukuphenduka kwesoni ukwenzela bona basilibalele.

IPILO YAMAKRESTU

UJesu Wamfela Nomfowenu

UJesu wanikela ngokuphila kwakhe ngebanga labantu abanesono. Singamlingisa njani uKrestu nakufuze sithande abafowethu nabodadwethu abanesono njengathi?