Abarhuweleli bakhambisa incwajana ethi, Iindaba Ezimnandi e-Azerbaijan

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Arhostosi 2017

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo esibonelo yesiThala nokufundisa iqiniso malungana nokutlhaga. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJehova Uvuza Isitjhaba Esingamlotjhiko

UJehova uvuza isitjhaba seBhabhele ngemva kweminyaka eyi-13 kuvinjezelwe iTirosi. UJehova ukutjengisa njani ukuthokoza ngomsebenzi wokwethembeka nokuzidela kwethu?

IPILO YAMAKRESTU

Lingisa Ubuntu BakaZimu—Ukuzithoba

Kubayini ukuzithoba kuqakathekile? Singakutjengisa njani? Umthandazo nesibonelo sakaJesu kungasisiza njani bona sihlakulele ukuzithoba?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Abalindi Baphathiswe Umthwalo Obudisi

Umlindi uphathiswe umthwalo wokuyelelisa abantu ngengozi ezako. Bekatjho ukuthi uJehova nakakhetha uHezekiyeli bona abe mlindi ongokomfanekiso kwa-Israyeli?

IPILO YAMAKRESTU

Lingisa Ubuntu BakaZimu—Isibindi

Kubayini kungakafuzi sisabe abantu? Ukuzindla, ukuthandaza nokuthembela kuJehova kusisiza njani ukuthi sisabe uZimu?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UGogi WakwaMagogi Uzokutjhatjalaliswa Msinyana

IBhayibheli lisihlathululela ngalokho okuzokwenzeka ngaphambi nangemva kokuhlasela kwakaGogi wakwaMagogi.

IPILO YAMAKRESTU

Lingisa Ubuntu BakaZimu—Ukukholwa

Njengo-Abrahamu, kufuze sikholelwe kuJehova uZimu ngitjho nalokha kubudisi. Singakwakha njani ukukholwa okuqinileko nokuthembeka?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Umbono KaHezekiyeli Wethempeli Ukuthinta Njani?

Umbono wethempeli owabonwa nguHezekiyeli usikhumbuza ngemithetho kaJehova uZimu ephakemeko yokumlotjha ngeqiniso. Umbono lo usikhuthaza njani?

IPILO YAMAKRESTU

Ngingabuthatha Nini Ubuphayona Besigiyani?

Enye indlela ehle ongenza ngayo umnikelo wokudumisa kuthatha ubuphayona besigiyani. Ungakghona na ukwandisa ikonzwakho?