IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Arhostosi 2016

Itjumayelo Esibonelo

Iindlela zokukhambisa isiThala necwajana ethi, Lalela UZimu Uphile Ngokungapheliko. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Hlala Usendaweni Esithekileko YoPhezukoke

Ngiyiphi ‘indawo esithekileko’ kaJehova, begodu isivikela njani? (IRhubo 91)

IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Siza Abafundi Bebhayibheli Bazinikele KuZimu Bebabhajadiswe

Kubayini ukuzibekela imigomo yokukhonza uZimu kuqakathekile? Khuyini ongayenza bona usize abafundi bakghone ukuyifikelela?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Abalupheleko Bathuthukisa Ubuhlobo Babo NoZimu

KuRhubo 92 amavesi la agandelela ukuthi abalupheleko bangakghona ukuragela phambili bathuthukisa ubuhlobo babo noZimu.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJehova Uyakhumbula Bona Silithuli

IRhubo 103, uDavida usebenzisa iingathekiso ukuhlathulula ubukhulu bomusa kaJehova.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Thokozani UJehova”

Amavesi akuRhubo 106 angakusiza bona ufunde ukuthokoza uJehova ngehliziywakho yoke.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Khuyini Engingakubuyisela Ngakho Jehova?”

Umrhubi wazimisela njani bona uzomthokoza uJehova? (IRhubo 116)

IPILO YAMAKRESTU

Fundisa Iqiniso

Fundisa abantu iqiniso leBhayibheli ngendlela elula usebenzisa itjumayelo etja.

IPILO YAMAKRESTU

Ijima Elikhethekileko Lokukhambisa IsiThala NgoSeptemba

IsiThalesi sizabe sikhuluma ngenduduzo nangendlela uZimu aduduza ngayo.