Bamukela abantu abeze esiKhumbuzweni

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Apreli 2019

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimlandelande ezimalungana nokufa kwakaJesu Krestu.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ukungatjhadi—Sisipho

UmKrestu ongakatjhadi angabusebenzisa njani ubujamo bakhe ngendlela ephumelelako?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJehova Uthembekile

Nasiqalene nesilingo, uJehova usinikela esikutlhogako bona sikghone ukukghodlhelela.

IPILO YAMAKRESTU

Singasilungiselela Njani IsiKhumbuzo?

Soke kufuze silungiselele iinhliziyo zethu. Singakwenza njani lokho?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UZimu Uzokuba “Zizinto Zoke Kiwo Woke Umuntu”

Ingomuso eliphazimulako lilindelwe ngilabo abazibonakalisa bathembekile kuJehova.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJehova—“UZimu Wayo Yoke Induduzo”

Umthombo wenduduzo uJehova asinikela wona libandla lobuKrestu.

IPILO YAMAKRESTU

Sebenzela Ukufikelela Ifundiso Evela KuJehova

UMfundisi omKhulu uJehova usipha ifundiso ephuma phambili ukuzidlula zoke.