Baraga isifundo seBhayibheli eCzech Republic

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Apreli 2018

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimilandelande ezikhuluma ngeBhayibheli nokuphila komndeni okuthabisako.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Umehluko Nokuhlobana—IPhasika NesiKhumbuzo

Nanyana iPhasika belingafanekiseli isiKhumbuzo, kodwana ezinye izinto zePhasika ziyasithinta.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Khambani Niyokwenza Abafundi—Kubayini, Kuphi Begodu Njani?

Ukwenza abafundi kutjho ukufundisa abanye koke uJesu asiyale ngakho. Umsebenzethu wokwenza abafundi uhlanganisa ukufundisa abantu esibafundelako lokho uJesu asiyale ngakho begodu balandele isibonelo sakhe.

IPILO YAMAKRESTU

Ukutjhumayela Nokufundisa—Kuqakathekile Bona Wenze Abafundi

UJesu wayala abafundi bakhe bona bakhambe bayokwenza abafundi. Kubandakanyani lokhu? Singabasiza njani abantu bona bathuthuke ekulotjheni uZimu?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Izono Zakho Zilitjalelwe”

Sifundani esimangalisweni esitlolwe kuMarkosi 2:5-12? Indaba le ingasisiza njani bona sikghodlhelele nasigulako?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ulapha NgeSabatha

Kubayini uJesu ezwa ubuhlungu ngendlela abadosiphambili bekolo yamaJuda abaziphatha ngayo? Ngimiphi imibuzo engasisiza sibone ukuthi silingisa isirhawu sakaJesu?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJesu Unamandla Wokuvusa Abahlongakeleko

Ukuzindla ngeendaba eziseBhayibhelini zokuvuswa kwabantu kuzokuqinisa ukukholelwa kwethu evukweni lesikhathini esizako.

IPILO YAMAKRESTU

Asebenzise Kuhle Amathulusi Esinawo Wokufundisa

Bona sifundise ngokuphumelelako, kufuze siwasebenzise kuhle amathulusi esinawo. Ngiliphi ithulusi lethu eliyihloko? Singathuthuka njani ekusebenziseni amaThulusi esinawo wokuFundisa?