Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Iingoma Esizibhinela UZimu Ziyasikhuthaza

Iingoma Esizibhinela UZimu Ziyasikhuthaza

UPowula noSilasi badumisa uZimu ngeengoma lokha nababotjhiweko. (IzE 16:25) Esikhathini sethu, abafowethu bebavuma iingoma zokulotjha uZimu ngesikhathi baseSachsenhausen okuyikampa yokuhlunguphazwa yamaNazi eJarimani, nalokha basekudingisweni eSiberia. Lezi ngezinye iimbonelo ezitjengisa ukuthi iingoma zinamandla wokukhuthaza amaKrestu lokha nakaqalene neenlingo.

Kungasikade abantu abakhuluma amalimi ahlukahlukeneko bazokufumana iculo elitjha elinesihloko esithi, “Bhinelani UJehova Ngethabo”. Ngemva kokulifumana, singalinga ukubamba amagama weengomezi ngokuthi siziphrakthise ekukhulekeleni komndeni. (Efe 5:19) Nasenza njalo, ummoya ocwengileko uzosisiza sizikhumbule lokha nasiqalene neentjhijilo. Iingomezi zizosisiza sibambelele ngokuqinileko ethembeni esinalo. Zizosikhuthaza nasiqalene neentjhijilo. Ngitjho nalokha nasithabileko, amezwi akhuthazako weengomezi azosisiza ‘sibhinele uJehova ngethabo’ ngebanga lobujamo obuhle beenhliziyo zethu. (1Kr 15:16; Rhu 33:1-3) Akhesilingeni ngawo woke amandla ukuthi sizisebenzise kuhle iingomezi!

BUKELA IVIDIYO ETHI INGOMA EYAKHUTHAZA ABASEBENZI. BESE UPHENDULA IMIBUZO LE:

  • Ngibuphi ubujamo obenza umFowethu Frost watlama ingoma?

  • Ingoma le yabakhuthaza njani abafowethu ebebasekampeni yokuhlunguphazwa eSachsenhausen?

  • Iingomezi zingakukhuthaza kibuphi ubujamo oqalana nabo qobe langa?

  • Ngiziphi iingoma ongathanda ukuzazi ngehloko?