IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Apreli 2016

Itjumayelo Esibonelo

Iindlela zokukhambisa isiThala, nencwadi ethi, Okufundiswa YiBhayibhili. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzela iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Khuthaza Bewuqinise Abanye Ngamezwi Anomusa

Kunokuthi baduduze uJobho, abangani bakhe abathathwaba bamzwisa ubuhlungu ngokungeziweko, ngeensolo ezimamala ezinganamusa. (Jobho 16-20)

IPILO YAMAKRESTU

Indlela Etja Yokuthoma Ingcoco

Khuluma ngeendaba zeBhayibheli usebenzisa indlela etja esesihlokweni sesiThala esithi “Lithini IBhayibheli?”

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJobho Walwisana Nemicabango Emimbi

Tjheja umehluko phakathi kwamala kaSathana nendlela uJehova azizwa ngayo kwamambala ngathi. (Jobho 21-27)

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJobho Bekasibonelo Sokuthembeka

UJobho bekazimisele ukulandela imithetho yokuziphatha kuhle kaJehova uZimu, alingise ubulungiswa nokulunga kwakhe. (Job 28-32)

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ukukhalinywa Mngani Wamambala Kuyakha

Lingisa indlela yethando ka-Elihu yokusebenzelana kwakhe nomnganakhe uJobho. (Jobho 33-37)

OZOKUSEBENZISA ESIMINI

Ijima Lokukhambisa Iimemo Zomhlangano Wesifunda

Izinto okufuze uzikhumbule nawukhambisa iimemo zomhlangano. Phrakthisa itjumayelo esibonelo.

IPILO YAMAKRESTU

Iinkhumbuzo Zomhlangano Wesifunda

Cabanga ngeendlela ongatjengisa ngazo ithando emihlanganweni.