Baraga isifundo seBhayibheli eChile

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Disemba 2016

Itjumayelo Esibonelo

Iindlela zokukhambisa isiThala, iqiniso leBhayibheli eliveza lokho okwenzekako emihleni yokuphela. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Nambani Sikhuphukeleni Entabeni [KaJehova]”

Umphorofidi u-Isaya uhlathulula ukuthi iinkhali zizokutjhentjha zibe yizinto zokusetjenziselwa ukulima, okutjho bona abantu bakaJehova uZimu bazokuba nokuthula. (Isaya 2:4)

IPILO YAMAKRESTU

Fikelela Ihliziyo Yomfundi Ngencwadi Ethi, ‘Hlalani Ethandweni LakaZimu’

Incwadi ethi, ‘Ethandweni LakaZimu’ isiza umfundi weBhayibheli akghone ukubona ukuthi iinkambisolawulo zakaZimu sisebenza njani ekuphileni kwakhe.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Iimphorofido Ezikhuluma NgoMesiya Esele Zizalisekile

U-Isaya wabikezela ukuthi uMesiya uzokutjhumayela esifundeni seGalile. UJesu wazalisa isiphorofidwesi njengombana akhamba atjhumayela iindaba ezimnandi.

IPILO YAMAKRESTU

“Mina Ngikhona, Thuma Mina!”

Singawulingisa njani ummoya wokuzidela ka-Isaya nokukholwa kwakhe? Funda emndenini owathuthela enarheni enetlhogeko ekulu yabatjhumayeli.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ilwazi LakaJehova Lizokuzala Iphasi

Isiphorofido saka-Isaya sePharadesi sizaliseke njani esikhathini esidlulileko, namhlanje, nesikhathini esizako?

IPILO YAMAKRESTU

Ifundiso KaZimu Ihlula Ibandlululo

Ababili ebagade bamanaba ngaphambili njenganje babazalwana abazwana khulu—badumisa ifundisa kaZimu enamandla.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Umuntu Osebenzisa Kumbi Igunya Lakhe Lizomlahlekela

UTjhebhina bekufuze alisebenzise njani igunya lakhe? Kubayini uJehova wamsusa esikhundleni wabeka u-Eliyakhimu?