uJakopo 4:1-17

  • Ungabi mngani wephasi (1-12)

    • Lwisana noDeveli (7)

    • Tjhidela kuZimu (8)

  • Isiyeleliso malungana nokuzikhakhazisa (13-17)

    • “UJehova nakathandileko” (15)

4  Zivelaphi izipi nokulwa phakathi kwenu? Kghani aziveli eenkanukweni zenu zenyama ezilwisanako phakathi kwenu?  Niyakhanuka, kodwana anibi nalitho. Niragela phambili nibulala begodu nimarhamaru, kodwana anikghoni ukufumana. Niragela phambili nilwa ngasuthi nisepini. Anibi nalitho ngebanga lokuthi anibawi.  Nanibawako, anifumani ngombana nibawa ngomnqopho omumbi, ukuze nikusebenzise eenkanukweni zenu zenyama.  Nina eningakathembeki,* anazi na bona ubungani nephasi kububutha noZimu? Nje-ke nanyana ngubani, ofuna ukuba mngani wephasi uzenza isitha sakaZimu.  Namkha nicabanga ukuthi umtlolo uyazitjhwela na nawuthi: “Ummoya ohlezi ngaphakathi kwethu usolo urhalela ngomona”?  Nanyana kunjalo umusa omkhulu awunikelako mkhulu kunawo. Yeke uthi: “UZimu ulwisana nabazikhakhazisako, kodwana ubenzela umusa omkhulu abathobekileko.”  Nje-ke zithobeni kuZimu; kodwana nilwisane noDeveli, begodu uzonibalekela.  Tjhidelani kuZimu, naye uzokutjhidela kini. Hlanzani izandla zenu nina zoni, nicwengise iinhliziyo zenu, nina abanganatlha.  Yibani lisizi, nizile benilile. Ukuhleka kwenu akuphenduke ukuzila, nethabo lenu liphenduke ukudana. 10  Zithobeni phambi kwakaJehova, uzoniphakamisa. 11  Lisani ukukhulumana kumbi, bafowethu. Nanyana ngubani okhuluma kumbi ngomfowabo namkha ahlulele umfowabo ukhuluma kumbi ngomthetho begodu wahlulela umthetho. Nje-ke nawahlulela umthetho, awusimumenzi womthetho kodwana umumahluleli. 12  KunoMnikelimthetho noMahluleli munye kwaphela, loyo okghona ukusindisa nokutjhabalalisa. Kodwana wena, ungubani bona wahlulele umakhelwanakho? 13  Nje-ke lalelani nina enithi: “Namhlanjesi namkha kusasa sizokuya edorobheneli, siqede umnyaka lapho, senze irhwebo begodu senze inzuzo,” 14  kukulapho ningazi ukuthi ukuphila kwenu kuzokuba njani kusasa. Ngombana niyikungu evela isikhatjhana bese inyamalale. 15  Kunalokho, kufuze nithi: “UJehova nakathandileko, sizokuphila senze lokhu nalokhuya.” 16  Kodwana nje nizikhakhazisa ngokuzigabisa kwenu ngekani. Koke ukuzigabisa okunjalo kumbi. 17  Nje-ke, nangabe umuntu uyazi ukuthi angakwenza njani okuhle kodwana angakwenzi, kusisono kuye.

Imitlolo Ephasi

Jak 4:4  Namkha “enifebako.”