uJakopo 3:1-18

  • Ukulawula ilimu (1-12)

    • Abasibanengi ekufuze babe bafundisi (1)

  • Ukuhlakanipha okuvela phezulu (13-18)

3  Bafowethu, abasibanengi kini ekufuze babe bafundisi, njengombana nazi ukuthi sizokufumana isahlulelo esibudisi.*  Ngombana soke siyatjhapha iinkhathi ezinengi. Nangabe kunomuntu ongatjhaphi ngelizwi, umuntu loyo uphelele, ukghona nokulawula umzimbakhe woke njengokungathi ngetomu.  Nasifaka amatomu emilonyeni yeenjomani bona sizenze zisilalele, sinqophisa nemizimbazo yoke.  Qalani godu nemikhumbi: Nanyana imikhulu begodu iragwa mimoya enamandla, inqotjhiswa ngephini elincani khulu iye lapho umuntu otjhayelako afuna iye khona.  Nje-ke nelimu sisitho esincani somzimba, nanyana kunjalo lizikhakhazisa khulu. Akhese nibone ukuthi kutlhogeka umlilo omncani kangangani ukuthungela ihlathi elikhulu!  Ilimu nalo limlilo. Ilimu lijamele iphasi lokungalungi hlangana namalunga womzimbethu, ngombana lisilaphaza umzimba woke, litjhise yoke ikambo yokuphila ngomlilo, begodu lona litjhiswa ngomlilo yiGehena.*  Ngombana yoke imihlobo yeembandana, yeenyoni, yeenlwana ezirhurhubako neyeenlwana zelwandle iyathanjiswa begodu ithanjiswe babantu.  Kodwana akunamuntu ongathambisa ilimu. Alilawuleki begodu liyalimaza, lizele itjhefu ebulalako.  Ngalo sidumisa uJehova, uBaba, nanyana kunjalo, ngalo siqalekisa abantu ababe khona “ngomfanekiso kaZimu.” 10  Emlonyeni munye kuphuma isibusiso nesiqalekiso. Bafowethu, akukalungi bona izinto zenzeke ngendlela le. 11  Umthombo awenzi bona amanzi amnandi namanzi ababako avinyilike endaweni efanako, akusinjalo? 12  Bafowethu, umuthi wamafeyi angekhe uthele ama-oliva, namkha umuthi wamadiribe uthele amafeyi, akusinjalo? Ngokufanako emanzini anetswayi angekhe kwaphuma amanzi amnandi. 13  Ngubani ohlakaniphileko nonelemuko hlangana nani? Akathi ngokuziphatha kwakhe kuhle atjengise imisebenzi eyenziwe ngokuthobeka okuvela ekuhlakanipheni. 14  Kodwana nangabe ninomona nokubanga* eenhliziyweni zenu, ningazikhakhazisi begodu nirhwayele iqiniso. 15  Lokhu akusikuhlakanipha okuvela phezulu; ngekwephasi, kobulwana, nokobudimoni. 16  Ngombana nanyana kukuphi lapho kunomona nokubanga* khona, kuzokuba nokutjharagana nakho koke okonakeleko. 17  Kodwana ukuhlakanipha kwaphezulu kokuthoma kumsulwa, kunokuthula, kuyabonelela, kukulungele ukulalela, kuzele isirhawu neenthelo ezihle, akukhethululi, akunabuzenzisi. 18  Ngaphezu kwalokho, isithelo sokulunga sitjalwa ebujamweni bokuthula malungana nalabo* abenza ukuthula.

Imitlolo Ephasi

Jak3:1  Namkha “esibukhali.”
Jak3:6  Qala Ihlathululo.
Jak 3:14  Namkha kungenzeka, “ninetjisakalo yomrhobholo.”
Jak 3:16  Namkha kungenzeka, “netjisakalo yomrhobholo.”
Jak 3:18  Namkha kungenzeka, “ngilabo.”