uJakopo 2:1-26

  • Ukukhethulula, isono (1-13)

    • Ithando, umthetho wobukhosi (8)

  • Ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile (14-26)

    • Amadimoni ayakholwa begodu ahlengezele (19)

    • U-Abrahama wabizwa ngokuthi mngani kaJehova (23)

2  Bafowethu, anikabambeleli ekukholweni kweKosethu ephazimulako uJesu Krestu kukulapho ninebandlululo, akusinjalo?  Ngombana nakungenzeka kungene umuntu ofake iindzilamnwana zegolide nezambatho zakanokutjho emhlanganwenenu, bese kungena nomuntu otlhagako ombethe amaratha,  inga-kghani nimqala kuhle loyo ombethe izambatho zakanokutjho bese nithi kuye, “Hlala lapha endaweni emabothobotho,” bese nithi kotlhagako, “Jama njalo wena” namkha, “Hlala lapha ngaphasi kwesinabelo seenyawo zami”?  Nangabe kunjalo, aninabandlululo na phakathi kwenu, begodu anikabi bahluleli abenza iinqunto ezimbi?  Lalelani, bafowethu abathandekako. Kghani uZimu akhenge akhethe abatlhagako ngokombono wephasi bona babe ziinjinga ekukholweni neendlalifa zomBuso, awuthembise labo abamthandako?  Kodwana nina nibehlise isithunzi abatlhagako. Kghani akusiziinjinga ezinigandelelako begodu zinidosele emakhotho?  Kghani azihlambalazi ibizo elihle enabizwa ngalo?  Nje-ke, nangabe nilandela umthetho wobukhosi ngokuvumelana nomtlolo othi, “Kufuze uthande umakhelwanakho njengombana uzithanda wena,” nenza kuhle khulu.  Kodwana naniragela phambili ninebandlululo, nenza isono, begodu umthetho unilahle ngecala njengabaphula umthetho. 10  Ngombana nangabe umuntu ulalela woke umThetho kodwana athathe igadango elimbi endaweni yinye, sekaweqe woke umthetho. 11  Ngombana loyo othi, “Ungafebi,”* uthi godu, “Ungabulali.” Nje-ke, nangabe awufebi kodwana uyabulala, usiseqamthetho. 12  Ragelani phambili nikhuluma begodu niziphatha njengalabo abazokwahlulelwa ngomthetho wabantu abatjhaphulukileko.* 13  Ngombana loyo onganasirhawu uzokwahlulelwa ngaphandle kwesirhawu. Isirhawu siyasihlula isahlulelo. 14  Kuzuzisa ngani, bafowethu, umuntu nakathi uyakholwa kodwana anganamisebenzi? Ukukholokho angekhe kumsindise, akusinjalo? 15  Nangabe umfowethu namkha udade akanazambatho* nokudla okwaneleko kwelanga, 16  kodwana omunye wenu athi kuye, “Khambani ngokuthula; nifuthumale begodu nisuthe,” kodwana ningabaphi abakutlhogako emzimbenabo, kuzuzisa ngani lokho? 17  Ngokufanako nokukholwa, nakukodwa tere, kunganamisebenzi, kufile. 18  Nanyana kunjalo, omunye uzakuthi: “Wena unokukholwa, mina nginemisebenzi. Ngitjengisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, mina ngizokutjengisa ukukholwa kwami ngemisebenzi.” 19  Angithi niyakholwa bona kunoZimu munye? Kuhle khulu lokho. Kodwana namadimoni ayakholwa begodu ahlengezele. 20  Unendaba nokwazi na, wena muntu onganalwazi, ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kulilize? 21  Kghani u-Abrahama ubabethu azange kuthiwe ulungile ngemisebenzi ngemva kokuthi anikele ngendodanakhe u-Isaka e-aldareni? 22  Niyabona ukuthi ukukholwa kwakhe bekukhambisana nemisebenzakhe nokuthi ukukholwa kwakhe kwapheleliswa ngemisebenzakhe, 23  kwazaliseka umtlolo othi: “U-Abrahama wakholwa kuJehova, waqalwa njengolungileko,” begodu wabizwa ngokuthi mngani kaJehova. 24  Niyabona ukuthi umuntu kuzokuthiwa ulungile ngemisebenzi ingasi ngokukholwa kwaphela. 25  Ngokwendlela efanako, uRahabi ingwadla akhenge na kuthiwe ulungile ngemisebenzi ngemva kokwamukela iinthunywa ngommoya omuhle begodu wazibalekisa ngenye indlela? 26  Eqinisweni, njengombana umzimba ngaphandle kommoya ufile, ngokufanako nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile.

Imitlolo Ephasi

Jak 2:11  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.
Jak 2:12  NgesiGirigi “ngomthetho wetjhaphuluko.”
Jak 2:15  NgesiGirigi “uhlubule.”