uJakopo 1:1-27

 • Ukulotjhisa (1)

 • Ukukghodlhelela kuletha ithabo (2-15)

  • Ukulingwa kokukholwa (3)

  • Ragela phambili ubawa ngokukholwa (5-8)

  • Ikanuko ibeletha isono nokufa (14, 15)

 • Nanyana ngisiphi isipho esipheleleko sivela phezulu (16-18)

 • Ukuzwa nokwenza ilizwi (19-25)

  • Umuntu oziqala esibonibonini (23, 24)

 • Ukulotjha okuhlwengileko (26, 27)

1  UJakopo, isigqila sakaZimu neseKosi uJesu Krestu, eentjhabeni ezili-12 ezirhatjhekele eendaweni ezihlukahlukeneko: Lotjhani!  Kuthatheni njengethabo lodwa, bafowethu, nanihlangana neenlingo ezihlukahlukeneko,  njengombana nazi ukuthi ukulingwa okunjalo kokukholwa kwenu kuveza ukukghodlhelela.  Kodwana vumelani ukukghodlhelela kuphelelise umsebenzi wako, ukuze nibe ngabapheleleko nabaqaqulukileko kikho koke, ningatlhogi litho.  Nje-ke nangabe omunye wenu utlhoga ukuhlakanipha, akaragele phambili akubawa kuZimu, uzokuphiwa khona, ngombana ubapha boke ngomusa ngaphandle kokusola.*  Akaragele phambili abawa ngokukholwa, angazazi nakanye, ngombana ozazako unjengegagasi lelwandle eliphetjhulwa mmoya liye ngapha nangapha.  Eqinisweni, umuntu loyo akukafuzi alindele ukwamukela litho kuJehova;  umumuntu onganatlha, ongakadzimeleli kizo zoke iindlela zakhe.  Kodwana umfowethu ophasi akathabele ukuphakanyiswa* kwakhe, 10  nonjingileko ukwehliswa kwakhe, ngombana uzokutjhabalala njengethuthumbo lemmangweni. 11  Njengombana ilanga liphuma nokutjhisa kwalo okukhulu, litjhwabise isitjalo, nethuthumbo laso lithintheke nobuhle balo butjhabalale, kunjalo-ke nangomuntu onjingileko, uzokutjhabalala asagijimisa ubunjinga. 12  Uyathaba umuntu oragela phambili akghodlhelela isilingo, ngombana nakamukelwako uzokufumana isihlohlo sokuphila, leso uJehova asithembise labo abaragela phambili bamthanda. 13  Umuntu nakalingwako, akangathi: “Ngilingwa nguZimu.” Ngombana uZimu akalingwa ngezinto ezimbi begodu naye akalingi muntu. 14  Kodwana ngamunye ulingwa ngokudoswa nangokuyengwa yikanukwakhe. 15  Nje-ke ikanuko nasele ivundile,* ibeletha isono; isono nasele senziwe, siletha ukufa. 16  Ningakhohliswa, bafowethu abathandekako. 17  Nanyana ngisiphi isipho esihle begodu nanyana ngisiphi isipho esipheleleko sivela phezulu, sehla sivela kuBaba weenkhanyisi zezulwini, ongatjhugulukiko njengemithunzi etjhidako. 18  Bekuyintandwakhe ukusenza sibe khona ngelizwi leqiniso, ukuze sibe mhlobo othileko weenthelo zokuthoma zeembunjwa zakhe. 19  Yazini lokhu bafowethu abathandekako: Woke umuntu kufuze abe msinya ekulaleleni, abe buthaka ekukhulumeni, abe buthaka ekuthukutheleni, 20  ngombana itukuthelo yomuntu ayilethi ukulunga kwakaZimu. 21  Ngalokho, susani koke ukusilaphala nawo woke amachaphazela wobumbi, namukele ngomusa ukudzinyeleliswa kwelizwi elikghona ukunisindisa. 22  Yeke, yibani babenzi belizwi, ningabi ngabalizwako kwaphela, nizikhohlisa ngokucabanga okumamala. 23  Ngombana nangabe umuntu umumuzwi welizwi angasi mumenzi, unjengomuntu oqala ubuso bakhe esibonibonini. 24  Ngombana uyaziqala bese uyakhamba, akhohlwe msinyana bona umumuntu onjani. 25  Kodwana loyo oqalisisa emthethweni opheleleko ongowetjhaphuluko begodu aragele phambili kiwo, akakabi mumuzwi okhohlwako, kodwana ube mumenzi womsebenzi; begodu uzokuthaba kilokho akwenzako. 26  Nangabe nanyana ngubani ucabanga ukuthi ulotjha uZimu kodwana angalawuli ilimu lakhe,* ukhohlisa ihliziywakhe, nokulotjha kwakhe kulilize. 27  Umhlobo wokulotjha* ohlwengileko ngokombono kaZimethu uBaba ngilo: kutlhogomela iintandani nabahlolokazi esizini labo, nokuhlala unganabala elivela ephasini.

Imitlolo Ephasi

Jak 1:5  Namkha “kokufumana umtjhapho.”
Jak 1:9  NgesiGirigi “akazikhakhazise ngokuphakanyiswa.”
Jak 1:15  NgesiGirigi “ibambile.”
Jak 1:26  Namkha “angalawuli ilimu lakhe njengokungathi ngetomu.”
Jak 1:27  Namkha “wekolo.”