u-Efesu 6:1-24

  • Isiluleko esiya ebantwaneni nebabelethini (1-4)

  • Isiluleko esiya eengqileni nemakhosini (5-9)

  • Izembatho zepi ezipheleleko ezivela kuZimu (10-20)

  • Ukulotjhisa kwamaswaphela (21-24)

6  Bantwana, lalelani ababelethi benu ebunyeni neKosi, ngombana lokhu kulungile.  “Hlonipha uyihlo nonyoko,” lo myalo wokuthoma oza nesithembiswesi:  “Bona kukukhambele kuhle* begodu uphile isikhathi eside ephasini.”  Bobaba, ningabasilingi abantwabenu, kodwana ragelani phambili nibakhulisa ngesiyalo nangesinqophiso sakaJehova.  Nina ngqila, lalelani amakhosenu wephasini, ngokusaba nangokuthuthumela okusuka eenhliziyweni zenu, njengokungathi nilalela uKrestu,  ingasi kwaphela naniqaliweko, bona nithabise abantu, kodwana njengeengqila zakaKrestu nenza intando kaZimu ngomphefumulo woke.*  Yibani ziingqila ezinommoya omuhle, njengokungathi niziingqila zakaJehova, ingasi zabantu,  ngombana niyazi ukuthi nanyana yini elungileko umuntu ngamunye ayenzako, uzoyifumana godu kuJehova, kungakhathaliseki ukuthi usigqila namkha mumuntu otjhaphulukileko.  Nani makhosi, ragelani phambili nokubaphatha ngendlela efanako, ningabathuseli, ngombana niyazi ukuthi iKosabo neyenu isezulwini, begodu yona ayikhethululi. 10  Emaswapheleni, ragelani phambili nifumana amandla eKosini nebukhulwini bamandlayo. 11  Mbathani izembatho zepi ezipheleleko ezivela kuZimu ukuze nikghone ukujamelana ngokuqinileko namaqhinga kaDeveli; 12  ngombana asikurakurani neengazi nenyama, kodwana sikurakurana naborhulumende, nabalawuli, nababusi bephasi bobumnyamobu, namabutho wemimoya emimbi eendaweni zezulwini. 13  Ngebangeli mbathani izembatho zepi ezipheleleko ezivela kuZimu, ukuze nikghone ukudzimelela ngelanga elimbi begodu ngemva kokuqeda koke, nijame niqine. 14  Nje-ke, jamani niqine, nibophe ibhande leqiniso emadinini wenu, nembathe isivikelo sesifuba sokulunga, 15  iinyawo zenu zimbathiswe amanyathelo wokulungela ukutjhumayela iindaba ezimnandi zokuthula. 16  Ngaphandle kwakho koke lokhu, phathani isihlangu esikhulu sokukholwa, enizokukghona ngaso ukucima yoke imisubela evuthako yomumbi. 17  Godu, yamukelani isikoporo* sesindiso, nesabula yommoya, okutjho, ilizwi lakaZimu, 18  kukulapho ngawo woke umhlobo wokuthandaza nokuncenga niragele phambili nithandaza ngommoya ngazo zoke iinkhathi. Bona nenze lokhu, hlalani niphapheme, nibancengele qobe boke abacwengileko. 19  Ningithandazele nami, bona nginikelwe amezwi nangivula umlomami, ukuze ngikghone ukukhuluma ngesibindi ekwembuleni ifihlo ecwengileko yeendaba ezimnandi, 20  engisebenza njengomzenda obotjhwe ngeenketani ngebanga lazo, bona ngikhulume ngazo ngesibindi, njengombana kufuze ngikhulume. 21  Godu bona nazi ngami nokuthi nginjani, uThikhikhusi, umfowethu othandekako nesisebenzi esithembekileko eKosini, uzonazisa koke. 22  Ngimthumela kini ngomnqopho lo, bona nazi ukuthi sinjani nokuthi aduduze iinhliziyo zenu. 23  Kwangathi abafowethu bangaba nokuthula nethando ngokukholwa okuvela kuZimu uBaba neKosini uJesu Krestu. 24  Kwangathi umusa omkhulu ungaba nabo boke labo abathanda iKosethu uJesu Krestu ngethando elingapheliko.

Imitlolo Ephasi

Efe 6:3  Namkha “Bona uphumelele.”
Efe 6:6  Qala Ihlathululo, “Umphefumulo.”
Efe 6:17  Kutjho, ingwani yokuvikela ihloko.