Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IBhayibheli ku-Inthanethi | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

u-Efesu 5:1-33

OUTLINE OF CONTENTS

  • Ikulumo nokuziphatha okuhlwengileko (1-5)

  • Khambani njengabantwana bokukhanya (6-14)

  • Zaliswani ngommoya (15-20)

    • Sebenzisani isikhathi senu kuhle (16)

  • Isiluleko esiya emadodeni nebafazini (21-33)

5  Ngalokho lingisani uZimu, njengabantwana abathandekako,  ragelani phambili nikhamba ethandweni, njengombana noKrestu asithanda* bewazinikela ngebanga lethu* bona abe mhlatjelo, iphunga elimnandi kuZimu.  Izenzo zomseme ezisisono* nayo yoke imihlobo yokusilaphala namkha ukuba marhamaru akungaphathwa nokuphathwa hlangana nani, njengombana kufanele abantu abacwengileko;  namkha ukuziphatha okuhlazisako namkha ikulumo ebudlhadlha namkha amahlaya asilapheleko—izinto ezingakafaneli—kunalokho akuthokozwe uZimu.  Ngombana niyakwazi lokhu, nikulemukile ngokwenu, ukuthi akunamuntu owenza izenzo zomseme ezisisono* namkha umuntu osilapheleko namkha umuntu omarhamaru, okutjho ukulotjha iinthombe, ozokuzuza ilifa emBusweni kaKrestu noZimu.  Ningavumeli muntu anikhohlise ngamezwi angatjho litho, ngombana ngebanga lezinto ezinjalo ilaka lakaZimu liyeza phezu kwabangalaleliko.  Ngalokho ningabi bahlanganyeli nawo;  ngombana nakhe naba bumnyama, kodwana nje nikukhanya malungana neKosi. Ragelani phambili nikhamba njengabantwana bokukhanya,  ngombana iinthelo zokukhanya zihlanganisa yoke imihlobo yobuhle, yokulunga neyeqiniso. 10  Ragelani phambili niqiniseka ukuthi khuyini okwamukelekako eKosini; 11  nilise ukuhlanganyela emisebenzini engatheliko engeyobumnyama; kunalokho yembulani lokho engikho. 12  Ngombana izinto azenza emsitheleni ziyahlazisa ngitjho nokukhuluma ngazo. 13  Nje-ke zoke izinto ezambulwako* zenziwa zibonakale ngomkhanyo, ngombana zoke izinto ezenziwa zibonakale, zikukhanya. 14  Ngalokho, kuthiwa: “Vuka, wena oleleko, uvuke kwabafileko, noKrestu uzokuphazimula phezu kwakho.” 15  Nje-ke tjhejisisani bona indlela enikhamba ngayo ayisinjengeyabantu abangakahlakaniphi kodwana injengeyabahlakaniphileko, 16  nisisebenzise kuhle isikhathi* senu, ngombana amalanga esiphila kiwo la mambi. 17  Ngebanga lalokhu, lisani ukuba ngabanganangqondo, kodwana ragelani phambili nilemuka lokho okuyintando kaJehova. 18  Godu ningadakwa liwayini, ngombana kilo kunamanyala, kodwana ragelani phambili nizaliswa ngommoya. 19  Khulumisanani ngamarhubo, ngeendumiso kuZimu nangeengoma zokulotjha uZimu, bhinani nidumise uJehova ngombhino eenhliziyweni zenu, 20  nithokoze uZimethu uBaba ngaso soke isikhathi ngazo zoke izinto ngebizo leKosethu uJesu Krestu. 21  Zithobeni komunye nomunye ekusabeni uKrestu. 22  Abafazi abazithobe emadodenabo njengokungathi bazithoba eKosini, 23  ngombana indoda iyihloko yomkayo njengombana noKrestu ayihloko yebandla, okunguye umsindisi womzimba lo. 24  Eqinisweni, njengombana ibandla lizithoba kuKrestu, abafazi nabo kufuze bazithobe emadodenabo kikho koke. 25  Madoda, ragelani phambili nithanda abafazi benu, njengombana noKrestu alithanda ibandla bewazinikela ngebanga lalo, 26  ukuze alicwengise ngokulihlanza ngamanzi welizwi, 27  bona athule ibandla kuye lisephazimulweni yalo, linganabala namkha ukutjhwabana namkha okhunye okunjalo, kodwana licwengile begodu limsulwa. 28  Ngendlela efanako amadoda kufuze athande abafazi bawo njengemizimbawo. Indoda ethanda umkayo izithanda yona, 29  ngombana akakho umuntu owakhe wazonda umzimbakhe,* kunalokho uyawondla begodu awuthande, njengombana noKrestu enza kilo ibandla, 30  ngombana simalunga womzimbakhe. 31  “Ngalokho indoda izokutjhiya uyise nonina inamathele kumkayo,* begodu ababilaba bazokuba yinyama yinye.” 32  Ifihlo ecwengileko le yikulu. Nje ngikhuluma ngoKrestu nangebandla. 33  Nanyana kunjalo, ngamunye wenu kufuze athande umkakhe njengombana azithanda yena; ngakelinye ihlangothi, umfazi kufuze ayihloniphe khulu indodakhe.

Imitlolo Ephasi

Efe 5:2  Namkha kungenzeka, “anithanda.”
Efe 5:2  Namkha kungenzeka, “lenu.”
Efe 5:3  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
Efe 5:5  Qala Ihlathululo, “Izenzo zomseme ezisisono.”
Efe 5:13  Namkha “ezisolwako.”
Efe 5:16  NgesiGirigi “nizithengele isikhathi.”
Efe 5:29  NgesiGirigi “inyamakhe.”
Efe 5:31  Namkha “ihlale nomkayo.”