u-Efesu 2:1-22

  • Senziwe saphila kunye noKrestu (1-10)

  • Iboda lokuhlukanisa litjhatjalalisiwe (11-22)

2  Ngaphezu kwalokho, uZimu waniphilisa, ngitjho nanyana benifile emitjhaphweni nezonweni zenu,  enakhe nakhamba kizo ngokwendlela yephaseli, ngokombusi welawulo lommoya, ummoya kwanjesi osebenza kwabangalaleliko.  Hlangana nabo nathi soke sakhe saziphatha ngokuvumelana neemfiso zenyama, senza intando yenyama neyemicabangwethu, begodu ngokwemvelo besibantwana belaka njengabo boke.  Kodwana uZimu unomusa omkhulu, begodu ngebanga lethando lakhe elikhulu asithande ngalo,  usenze saphila kunye noKrestu, ngitjho nanyana besifile ezonweni—ngomusa omkhulu nisindisiwe.  Ngaphezu kwalokho, wasivusa ndawonye, wasihlalisa ndawonye eendaweni zezulwini ebunyeni noKrestu Jesu,  ukuze ephasini elizako atjengise ukunotha okudluleleko komusakhe omkhulu ngesirhawu sakhe anaso kithi ebunyeni noKrestu Jesu.  Ngomusa omkhulu lo nisindisiwe ngokukholwa, akusingebanga lenu; kunalokho, kungebanga lesipho sakaZimu.  Awa akusingebanga lemisebenzi, ukuze kungabi nomuntu oba nesizathu sokuzikhakhazisa. 10  Simsebenzi wezandla zakaZimu begodu sibunjwe ebunyeni noKrestu Jesu bona senze imisebenzi emihle, uZimu asilungiselele yona kusesengaphambili bona sikhambe kiyo. 11  Yeke khumbulani nina bantu beentjhaba ngenyama bona benibizwa ngokuthi “anikasoki” ngilabo “abasokileko” enyameni ngezandla zabantu. 12  Ngesikhatheso beninganaKrestu, nihlukanisiwe nesitjhaba sakwa-Israyeli, nibabantu abangaziwako eemvumelwaneni zesithembiso; beninganathemba begodu beninganaZimu ephasini. 13  Kodwana nje ebunyeni noKrestu Jesu, nina enakhe naba kude seniseduze ngeengazi zakaKrestu. 14  Ngombana yena ukuthula kwethu, loyo owenza iinqhema ezimbili zaba munye, watjhabalalisa neboda ebeliphakathi kwazo lizihlukanisile. 15  Ngenyamakhe waqeda ubutha, umThetho wemiyalo obewumumethe imithetho, ukuze enze iinqhema ezimbili ezimunye naye zibe mumuntu omutjha begodu enze ukuthula, 16  enze neenqhema zombilezi ezisemzimbeni munye bona zibuyisane ngokuzeleko noZimu ngesigodo sokuhlunguphazwa,* ngombana ngaye ubulele ubutha. 17  Begodu weza, watjhumayela iindaba ezimnandi zokuthula kini ebenikude, nokuthula kilabo abaseduze, 18  ngombana ngaye thina, nqhema zombili, sitjhaphulukile ukutjhidela kuBaba ngommoya munye. 19  Ngalokho anisesebabantu abangaziwako nabaqhamuki, kodwana nizizakhamuzi ezikunye nabacwengileko namalunga wendlu kaZimu, 20  begodu nakhelwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaphorofidi, kukulapho uKrestu Jesu alilitje eliyihloko lesisekelo. 21  Ebunyeni naye umakhiwo woke uhlanganiswa ndawonye ngokuvumelana, ukhula uba lithempeli lakaJehova. 22  Ebunyeni naye, nani nakhiwa ndawonye bona nibe yindawo uZimu azokuhlala kiyo ngommoya.

Imitlolo Ephasi

Efe 2:16  Qala Ihlathululo.