u-Efesu 1:1-23

  • Ukulotjhisa (1, 2)

  • Iimbusiso zommoya ocwengileko (3-7)

  • Ukubuthelela zoke izinto kuKrestu (8-14)

    • ‘Ukunqophisa izinto’ ngesikhathi esibekiweko (10)

    • Ukubekwa itshwayo ngommoya ocwengileko “kusesengaphambili” (13, 14)

  • UPowula uthokoza uZimu ngokukholwa kwebe-Efesu begodu uyabathandazela (15-23)

1  UPowula, umpostoli kaKrestu Jesu ngokwentando kaZimu, kwabacwengileko abase-Efesu, abathembekileko ebunyeni noKrestu Jesu:  Kwangathi ningaba nomusa omkhulu nokuthula okuvela kuZimu uBabethu neKosini uJesu Krestu.  Akadunyiswe uZimu noYise weKosethu uJesu Krestu, ngombana usibusise ngazo zoke iimbusiso zommoya ocwengileko eendaweni zezulwini ngebanga lokuba kwethu sebunyeni noKrestu,  njengombana asikhetha bona sibe munye naye* ngaphambi kokusungulwa kwephasi,* bona kufuze sicwengeke begodu singabi nebala phambi kwakhe ngombana siyamthanda.  Ngombana wasikhetha kusengaphambili bona simbelekelwe njengamadodanakhe ngoJesu Krestu, ngokuvumelana nalokho okumthabisako nentandwakhe,  bona kudunyiswe umusakhe omkhulu ophazimulako asinikele wona ngesihle ngaloyo amthandako.  Ngaye siyatjhatjhululwa ngesihlengo ngebanga leengazi zakhe, okutjho, ukulitjalelwa kwemitjhaphwethu ngokuvumelana nokunotha komusa omkhulu kaZimu.  Umusa omkhulu lo uwenze waphuphuma kithi kikho koke ukuhlakanipha nokuzwisisa  ngokuthi asenze sazi ifihlo ecwengileko yentandwakhe. Kuvumelana nalokho okumthabisako ukuthi yena ngokwakhe wanqopha 10  bona kube nendlela yokunqophisa izinto lokha isikhathi esibekiweko sizaliseka, ukuze abuthele zoke izinto kuKrestu, izinto ezisezulwini nezinto ezisephasini. Iye, kuye 11  loyo esimunye naye begodu esabelwe bona sibe ziindlalifa naye, njengombana sikhethwe kusesengaphambili ngokuvumelana nomnqopho waloyo owenza zoke izinto njengombana aqunta ngokuvumelana nentandwakhe, 12  ukuze kuthi thina esingebokuthoma ukuba nethemba kuKrestu sisebenzele idumo lephazimulwakhe. 13  Kodwana nani naba nethemba kuye ngemva kokuzwa ilizwi leqiniso, iindaba ezimnandi zesindiso yenu. Kuthe nasenikholiwe, uZimu wanibeka itshwayo ngommoya ocwengileko othenjisiweko, 14  okukuqinisekiswa kusesengaphambili* ngelifa lethu, ngomnqopho wokutjhaphulula ipahla kaZimu ngesihlengo, kube lidumo eliphazimulako kuye. 15  Kungakho nami, solo ngezwa ngokukholwa eninakho eKosini uJesu nethando enilitjengisa boke abacwengileko, 16  ngingalisi ukuthokoza ngani. Ngiragela phambili ngikhuluma ngani emithandazwenami, 17  bona uZimu weKosethu uJesu Krestu, uBaba wephazimulo, aninikele ummoya wokuhlakanipha nowesambulo elwazini elinembileko ngaye. 18  Uvule amehlo weenhliziyo zenu, ukuze nazi ukuthi unibizele kiliphi ithemba, bona ngibuphi ubunjinga obuphazimulako abuphathele abacwengileko njengelifa, 19  nokuthi abumadaniseki kangangani ubukhulu bamandlakhe kithi makholwa. Ubukhulu bawo bubonakala endleleni awasebenzise ngayo amandlakhe 20  endabeni kaKrestu, nakamvusa kwabafileko begodu amhlalisa ngesidleni sakhe eendaweni zezulwini, 21  phezulu khulu kinanyana ngimuphi urhulumende nelawulo namandla nobukhosi, naphezu kwananyana ngiliphi ibizo ekhelathiywa, ingasi ephasineli kwaphela kodwana nakwelizako. 22  Godu ubeke zoke izinto ngaphasi kweenyawo zakhe, wamenza ihloko yazo zoke izinto eziphathelene nebandla, 23  elimzimbakhe, elizaliswe ngaye, begodu nguye ophelelisa zoke izinto kibo boke.

Imitlolo Ephasi

Efe 1:4  Kutjho, noKrestu.
Efe 1:4  Lokhu kuqalisele ebantwaneni baka-Adamu no-Eva.
Efe 1:14  Namkha “isibambiso (imali yesiqinisekiso).”