Titosi 3:1-15

  • Ukuzithoba okufaneleko (1-3)

  • Yilungele imisebenzi emihle (4-8)

  • Zibalekele iimpikiswano ezibudlhadlha neemfundiso ezihlukileko (9-11)

  • Iinqophiso zomuntu mathupha nokulotjhisa (12-15)

3  Ragela phambili nokubakhumbuza bona balalele begodu bathobele aborhulumende neemphathimandla, balungele woke umsebenzi omuhle,  bona bangakhulumi kumbi ngomuntu, bangathandi ukuphikisana, bangabi nekani, kodwana babe mnene kibo boke abantu.  Ngombana nathi khesaba ngabanganangqondo, singalaleli, silahlekiswa, siziingqila eenkanukweni nekuzithabiseni okuhlukahlukeneko, siraga nokwenza okumbi nokuba nomona, sinyenyisa begodu sihloyana.  Nanyana kunjalo, kuthe umusa woMsindisethu, uZimu, nethando lakhe ngabantu nakubonakaliswako  (ingasi ngebanga lananyana ngimiphi imisebenzi yokulunga esiyenzileko, kodwana ngebanga lesirhawu sakhe), wasisindisa ngokusihlanza okusilethe ekuphileni nangokusenza sibe batjha ngommoya ocwengileko.  Wasithululela ummoya lo ngobunengi ngoJesu Krestu uMsindisethu,  ukuze kuthi ngemva kokobana kuthiwe silungile ngomusa omkhulu waloyo, sibe ziindlalifa ngokuvumelana nethemba lokuphila okungapheliko.  Amezwi la athembekile, ngifuna bona uphikelele ngokukhuluma ngezintwezi, ukuze labo abakholwa uZimu bahlale badzimelelise imikhumbulwabo ekwenzeni imisebenzi emihle. Izintwezi zihle begodu ziyabazuzisa abantu.  Kodwana zibalekele iimpikiswano ezibudlhadlha, irhubhululo lokulandelana kwabokhokho, ukunghanghisana nokulwa ngomThetho, ngombana azizuzisi begodu azinamsebenzi. 10  Malungana nomuntu othuthukisa ifundiso ehlukileko, male ngemva kokumyelelisa kokuthoma nakwesibili, 11  wazi ukuthi umuntu onjalo uphambukile endleleni, uyona begodu uyazahlulela. 12  Nangithumela u-Arithema namkha uThikhikhusi kuwe, yenza koke okusemandlenakho bona uze kimi eNikhopholi, ngombana kulapho ngiqunte ukuhlala ubusika khona. 13  Yenza koke ongakwenza bona usize uZena, owazi kuhle umThetho, no-Apholo ukuze bangatlhayeli litho ekhambweni labo. 14  Kodwana abantu bethu nabo abafunde ukuraga nokwenza imisebenzi emihle bona basize ebujamweni oburhabako, ukuze bangabi ngabangatheliko. 15  Boke abanami bayakulotjhisa. Ungilotjhisele labo abasithandako ekukholweni. Kwangathi umusa omkhulu ungaba nani noke.

Imitlolo Ephasi