Titosi 2:1-15

  • Ifundiso ezuzisako yabatjha nabadala (1-15)

    • Kwale ukungahloniphi uZimu (12)

    • Ukutjhisakalela imisebenzi emihle (14)

2  Kodwana wena, hlala ukhuluma izinto ezikhambisana nefundiso eyakhako.*  Amadoda amadala awalinganisele emikghwenawo, abe ngazimiseleko, anomkhumbulo oqaqulukileko, adzimelele ekukholweni, ethandweni nekukghodlheleleni.  Ngokunjalo nabafazi abadala kufuze baziphathe ngendlela ehlonipha uZimu, bangabi barhwayeli, bangabi ziingqila zewayini elinengi, babe bafundisi bokuhle,  ukuze baluleke* abafazi abasesebatjha bona bathande amadodabo, bathande abantwababo,  babe nomkhumbulo oqaqulukileko, babe msulwa, basebenze ekhaya,* baziphathe kuhle, bazithobe emadodenabo, ukuze ilizwi lakaZimu lingahlanjalazwa.  Ngokufanako, raga ngokukhuthaza amasokana bona abe nomkhumbulo oqaqulukileko,  uziveze usibonelo semisebenzi emihle ngazo zoke iindlela. Fundisa okumsulwa* ngakho koke ukuzimisela,  usebenzise ikulumo eyakhako* engekhe yasolwa, ukuze labo abaphikisako bahlaziseke, bangabi nalitho elimbi* abangalitjho ngathi.  Iingqila azizithobe kubanikazi bazo kizo zoke izinto, zilinge ukubathabisa, zingaphendulani nabo, 10  zingabebeli, kodwana zithembeke ngokupheleleko, ukuze ngazo zoke iindlela zikghabise ifundiso yoMsindisethu, uZimu. 11  Ngombana umusa omkhulu kaZimu ubonakalisiwe, uletha isindiso kiyo yoke imihlobo yabantu. 12  Usibandula bona sale ukungahloniphi uZimu neenkanuko zephasi begodu siphile ngomkhumbulo oqaqulukileko, ngokulunga nangokuzinikela kuZimu phakathi kwephaseli, 13  kukulapho silindele ithemba elithabisako nokubonakaliswa okuphazimulako kwakaZimu omkhulu noMsindisethu, uJesu Krestu, 14  owazinikela bona asitjhaphulule* kiyo yoke imihlobo yokungabi namthetho begodu wazihlwengisela abantu abayipahlakhe ekhethekileko, abatjhisakalela imisebenzi emihle. 15  Ragela phambili ukhuluma izintwezi, uyala* begodu usola ngawo woke amandla. Ungavumeli muntu akunyaze.

Imitlolo Ephasi

Tit 2:1  Namkha “ezuzisako.”
Tit 2:4  Namkha “babandule.”
Tit 2:5  Namkha “batlhogomele imizabo.”
Tit 2:7  Namkha kungenzeka, “Fundisa ngobumsulwa.”
Tit 2:8  Namkha “ezuzisako.”
Tit 2:8  Namkha “elonakeleko.”
Tit 2:14  NgesiGirigi “asihlenge.”
Tit 2:15  Namkha “ukhuthaza.”