Titosi 1:1-16

  • Ukulotjhisa (1-4)

  • UTitosi kufuze abeke abadala eKrete (5-9)

  • Sola abavukelako (10-16)

1  UPowula, inceku kaZimu nompostoli kaJesu Krestu ngokuvumelana nokukholwa kwabakhethiweko bakaZimu nelwazi elinembileko leqiniso elivumelana nokuzinikela kuZimu  begodu elisekelwe ethembeni lokuphila okungapheliko, uZimu ongeze aleya amala, akuthembisa kade khulu;  kodwana ngesikhathi sakhe esifaneleko, wenza ilizwi lakhe laziwa ngokutjhumayela engaphathiswa khona ngokuvumelana nomyalo woMsindisethu, uZimu;  kuTitosi, umntwana wamambala ngokuvumelana nokukholwa esikuhlanganyelako: Kwangathi ungaba nomusa omkhulu nokuthula okuvela kuZimu uBaba noKrestu Jesu uMsindisethu.  Ngakutjhiya eKrete bona ulungise izinto ezitlhoga ukulungiswa nokuthi ubeke abadala idorobho nedorobho, njengombana ngakuyala ngathi:  kufuze kube yindoda engamangalelwa ngalitho, indoda enomfazi munye, enabantwana abakholwako abangamangalelwa ngokuzinikela emanyaleni namkha ukuvukela.  Njengenceku kaZimu, umtlhogomeli webandla kufuze kungabi khona amangalelwa ngakho, angabi nekani, angasilingeki msinya, angabi sidakwa, angabi sisilwi,* angabi marhamaru bona afumane inzuzo yokungathembeki,  kodwana amukele iimvakatjhi, abe mthandi wokuhle, abe nomkhumbulo oqaqulukileko,* abe ngolungileko, othembekileko, ozibambako,  okakarela elizwini elithembekileko* malungana nekghono lakhe lokufundisa, ukuze akghone ukukhuthaza* ngefundiso eyakhako* nokusola abaphikisako. 10  Ngombana kunabantu abanengi abavukelako, abakhuluma izinto ezingasizi ngalitho, nabakhohlisi, khulukhulu labo ababambelele ekusokeni. 11  Kuqakathekile ukubavala imilomo, ngombana abantwaba baketula yoke imizi ngokufundisa izinto okungakafuzi bazifundise ukuze bazifumanele inzuzo yokungathembeki. 12  Omunye wabaphorofidi babo wathi: “Abantu beKrete bahlala baleya amala, baziimbandana ezirhiribidelako namagovu avilaphako.” 13  Ubufakazobu buliqiniso. Ngalokho, ragela phambili ubasola ngokuqinileko ukuze badzimelele ekukholweni, 14  bangazinaki iinolwana zamaJuda nemiyalo yabantu abafulathele iqiniso. 15  Zoke izinto zihlwengile ebantwini abahlwengileko; kodwana kilabo abasilapheleko nabangakholwako, akunalitho elihlwengileko, ngombana iingqondo zabo nabonembeza babo basilaphele. 16  Bavuma tjhatjhalazi bona bayamazi uZimu, kodwana bayamphika ngemisebenzabo, ngombana bayanyenyisa begodu abalaleli, abakufanelekeli ukwenza nanyana ngimuphi umsebenzi omuhle.

Imitlolo Ephasi

Tit 1:7  Namkha “angabethi.”
Tit 1:8  Namkha “onokwahlulela okuhle; onengqondo.”
Tit 1:9  Namkha “emlayezweni othembekileko.”
Tit 1:9  Namkha “ukuyala.”
Tit 1:9  Namkha “ezuzisako.”