Roma 9:1-33

  • UPowula ulilela ama-Israyeli angokwenyama (1-5)

  • Abantwana baka-Abrahama bamambala (6-13)

  • Ukukhetha kwakaZimu angekhe kwasolwa (14-26)

    • Izitja zelaka nezomusa (22, 23)

  • Ngabaseleko kwaphela abazokusindiswa (27-29)

  • U-Israyeli ukhutjiwe (30-33)

9  Ngikhuluma iqiniso kuKrestu; angileyi amala, njengombana unembezami ufakazelana nami emmoyeni ocwengileko,  ukuthi ngilisizi khulu begodu nginobuhlungu obungapheliko ehliziywenami.  Ngombana ngifisa ngathana bengihlukaniswe noKrestu njengomuntu oqalekisiweko ngebanga labafowethu, iinhlobo zami ngokwenyama,  abama-Israyeli. Ngekwabo ukumbelekelwa njengamadodana, iphazimulo, iimvumelwano, ukunikelwa komThetho, ukulotjha uZimu neenthembiso.  Ngebabo abokhokho begodu uKrestu uvele kibo ngokwenyama. UZimu ophezu kwakho koke, akadunyiswe bekube phakade. Amen.  Akusikukuthi ilizwi lakaZimu libhalelwe. Ngombana akusibo boke abavela ku-Israyeli “abangu-Israyeli” wamambala.  Akusibo boke ababantwana ngombana bayimbewu ka-Abrahama; kunalokho, “Okuzokubizwa ngokuthi yimbewakho kuzokuvela ngo-Isaka.”  Okutjho bona abantwana enyameni abasibantwana bakaZimu kwamambala, kodwana abantwana ngesithembiso babalwa njengabantwana* bamambala baka-Abrahama.  Ngombana ilizwi lesithembiso belithi: “Ngesikhathesi ngizokuza begodu uSara uzokuba nendodana.” 10  Ingasi ngesikhatheso kwaphela kodwana nalokha uRabega azithwala amawele ngo-Isaka ukhokho wethu; 11  lokha amawele la angakabelethwa begodu angakenzi litho elihle namkha elimbi, ukwenzela bona umnqopho kaZimu malungana nokukhetha uragele phambili ungadzimeleli emisebenzini kodwana kiloyo obizako, 12  kwathiwa kuye: “Omkhulu uzokuba sigqila somncani.” 13  Njengombana kutloliwe: “Ngimthandile uJakopo, kodwana ngimhloyile u-Esewu.” 14  Alo-ke sizokuthini? Kukhona ukungabi nabulungiswa kuZimu na? Awa! 15  Ngombana wathi kuMosi: “Ngizokuba nomusa kinanyana ngubani engifuna ukuba nomusa kuye, begodu ngizokuba nesirhawu kinanyana ngubani engifuna ukuba nesirhawu kuye.” 16  Yeke akuyi ngesifiso somuntu namkha umzamakhe,* kodwana kuya ngoZimu, onomusa. 17  Ngombana umtlolo uthi kuFaro: “Kungebangeli ngikulise bona uragele phambili uphila: ukuze ngitjengise amandlami ngawe nokwenza ibizo lami limenyezelwe ephasini loke.” 18  Nje-ke unomusa kinanyana ngubani afuna ukuba nomusa kuye, kodwana uvumela nanyana ngubani afuna abe nekani bona abe nekani. 19  Ngalokho nizokuthi kimi: “Alo kubayini asasola abantu? Ngubani ojamelene nentandwakhe?” 20  Kodwana ungubani wena muntu, bona ungaphendulana noZimu? Into ebunjiweko iyatjho na kumbumbi wayo ithi: “Kubayini ungenze ngendlela le?” 21  Umbumbi akanamandla na phezu kwebumba bona ngeliqa elifanako enze isitja esiligugu, nesinye esingatjho litho? 22  Kuthiwani-ke nangabe uZimu uzibekezelele khulu izitja zelaka ezenziwe zafanelekela ukutjhatjalaliswa, ngitjho nanyana athanda ukutjengisa ilaka lakhe nokwenza amandlakhe aziwe? 23  Kuthiwani nangabe lokhu kwenzelwa bona enze ukunotha kwephazimulwakhe kwaziwe ezitjeni zomusa, azilungiselele iphazimulo kusesengaphambili, 24  okutjho thina asibizileko ingasi hlangana namaJuda kwaphela kodwana nahlangana neentjhaba? 25  Kunjengombana atjho nakuHosiya: “Labo abangasibabantu bami ngizobabiza ngokuthi ‘babantu bami,’ naloyo obekangathandwa ngizokuthi ‘ngothandekako’; 26  nendaweni lapha bekuthiwa kibo, ‘Anisibabantu bami,’ bazokubizwa ngokuthi ‘madodana kaZimu ophilako.’ ” 27  U-Isaya warhuwelela malungana no-Israyeli wathi: “Nanyana isibalo sabantwana bakwa-Israyeli singaba ngangetjhwabatjhwaba yelwandle, ngabaseleko kwaphela abazokusindiswa. 28  Ngombana uJehova uzokwenza iphasi liziphendulele, uzokwenza njalo ngokupheleleko begodu aliphelise msinyana.” 29  Godu njengombana u-Isaya abikezela: “Ngathana uJehova wamabutho azange asitjhiyele iinzukulwana, besizokuba njengeSodoma, sifane neGomora.” 30  Alo sizokuthini? Abantu beentjhaba nanyana bangalweli ukufumana ukulunga, bayakufumana ukulunga, ukulunga okumphumela wokukholwa; 31  kodwana u-Israyeli nanyana bekalwela ukufumana umthetho wokulunga, khenge awufumane umthetho lowo. 32  Kubayini? Ngombana balwela ukuwufumana, ingasi ngokukholwa kodwana ngemisebenzi. Bayakhutjwa “elitjeni lokukhubekisa”; 33  njengombana kutloliwe: “Qalani! Ngibeka eZiyoni ilitje nedwala elisiqabo, kodwana obeka ukukholwa kwakhe koke kilo ngeze adaniswe.”

Imitlolo Ephasi

Rom 9:8  NgesiGirigi “njengembewu.”
Rom 9:16  NgesiGirigi “akuyi ngokwaloyo ofisako namkha ogijimako.”