Roma 6:1-23

  • Ukuphila okutjha ngokubhajadiswa kuKrestu (1-11)

  • Ningavumeli isono sibuse emizimbenenu (12-14)

  • Kusukela ekubeni ziingqila zesono ukuya ekubeni ziingqila zakaZimu (15-23)

    • Umrholo wesono​—kukufa; isipho sakaZimu​—kuphila (23)

6  Alo-ke sizokuthini? Kghani kufuze siragele phambili esonweni khona umusa omkhulu uzakwanda?  Awa! Njengombana sifile malungana nesono, singaragela njani phambili siphila kiso?  Namkha anazi na bona soke esibhajadiselwe kuKrestu Jesu, sabhajadiselwa ekufeni kwakhe?  Sabulungwa naye ngokubhajadiselwa ekufeni kwakhe, bona njengombana uKrestu avuswa kwabafileko ngephazimulo kaBaba, nathi kufuze sikhambe epilweni etja.  Nangabe sibe munye naye ekufeni okufana nekwakhe, ngokuqinisekileko sizokuba munye naye ekuvusweni okufana nekwakhe.  Ngombana siyazi ukuthi ubuntu bethu obudala babethelwa naye esigodweni bona umzimbethu onesono wenziwe ungabi namandla, ukuze singasarageli phambili siba ziingqila zesono.  Ngombana ofileko utjhatjhululiwe* esonweni sakhe.  Ngalokho, nasife noKrestu, siyakholwa bona sizokuphila naye godu.  Ngombana siyazi ukuthi uKrestu, njengombana avusiwe kwabafileko, angekhe asafa; ukufa akuseseyikosi kuye. 10  Ngombana ukufa akufako, wakufa malungana nesono* kwaba kanye kwaphela, kodwana nje ukuphila akuphilako, ukuphila malungana noZimu. 11  Nani ngokufanako, ziqaleni njengabafileko malungana nesono kodwana niziqale njengabaphilako malungana noZimu ngoKrestu Jesu. 12  Yeke ningavumeli isono siragele phambili sibusa njengekosi emizimbeni yenu efako bona nilalele iinkanuko zayo. 13  Ningarageli phambili ninikela imizimbenu esonweni njengeenkhali zokungalungi, kodwana zinikeleni kuZimu njengalabo abaphilako bavela kwabafileko, ninikele nemizimbenu kuZimu njengeenkhali zokulunga. 14  Ngombana isono akukafuzi sibe yikosi phezu kwenu, njengombana ningasi ngaphasi komthetho kodwana ningaphasi komusa omkhulu. 15  Kulandelani? Alo kufuze senze isono ngombana singasingaphasi komthetho kodwana singaphasi komusa omkhulu? Awa! 16  Anazi na ukuthi nanizinikela kinanyana ngubani bona nibe ziingqila ezilalelako, niziingqila zaloyo enimlalelako, kungaba ngezesono okurholela ekufeni namkha iingqila zokulalela okurholela ekulungeni? 17  Siyamthokoza uZimu ngokuthi nanyana nakhe naba ziingqila zesono, nawulalela ngokusuka ehliziyweni umhlobo wefundiso enanikelwa wona. 18  Njengombana natjhatjhululwa esonweni, nibe ziingqila zokulunga. 19  Ngikhuluma ngendlela abantu abakhuluma ngayo ngebanga lokubogaboga kwenyamenu; njengombana nanikela amalungwenu njengeengqila zokungahlwengeki nokungabi namthetho okurholela ekungabini namthetho, nje-ke nikelani amalungwenu njengeengqila zokulunga okurholela ekucwengeni. 20  Ngesikhathi niziingqila zesono, benitjhaphulukile ekulungeni. 21  Alo-ke, ngisiphi isithelo ebenisiveza ngesikhatheso? Zizinto enineenhloni ngazo nje. Ngombana isiphetho sezintwezo kukufa. 22  Nje-ke njengombana nitjhatjhululiwe esonweni naba ziingqila zakaZimu, niveza isithelo senu ngendlela ecwengileko, begodu isiphetho kuphila okungapheliko. 23  Ngombana umrholo wesono kukufa, kodwana isipho uZimu asinikelako kuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosethu.

Imitlolo Ephasi

Rom 6:7  Namkha “ulitjalelwe.”
Rom 6:10  Kutjho, bona asuse isono.