Roma 3:1-31

  • “UZimu akafunyanwe aneqiniso” (1-8)

  • Kokubili amaJuda namaGirigi angaphasi kwesono (9-20)

  • Ukulunga ngokukholwa (21-31)

    • Boke babhalelwa kutjengisa iphazimulo kaZimu (23)

3  Alo-ke kungcono ngani ukuba mJuda, namkha kuzuzisa ngani ukusoka?  Kusiza khulu ngazo zoke iindlela. Kokuthoma, amaJuda aphathiswa iimemezelo ezicwengileko zakaZimu.  Alo kungathiwani ngamaJuda angakhenge akholwe? Nangabe abanye akhenge bakholwe, ukungakholwa kwabo kuzokwenza ukuthembeka kwakaZimu kube lilize na?  Awa angeze! Kodwana uZimu akafunyanwe aneqiniso, ngitjho nanyana woke umuntu angafunyanwa amleyimala, njengombana kutloliwe kwathiwa: “Ukuze uhlanjululwe emezwinakho begodu uthumbe nawahlulelwako.”  Nangabe ukungalungi kwethu kuphakamisa ukulunga kwakaZimu, alo-ke sizokuthini? Kghani uZimu akanabulungiswa nakaveza ilaka lakhe? (Ngikhuluma ngendlela abantu abakhuluma ngayo.)  Awa akusinjalo! Nangabe bekunjalo uZimu bekazolahlulela njani iphasi?  Nangabe ngokuleya kwami amala iqiniso lakaZimu lenziwe laba semtarini khulu begodu wadunyiswa, kubayini nami ngahlulelwa njengesoni?  Begodu kubayini singatjho njengabanye abantu abasirhwayela bathi sithi, “Asenzeni izinto ezimbi bona kuvele izinto ezihle”? Isahlulelo esikhutjhelwe abantwaba sivumelana nobulungiswa.  Alo-ke sizokuthini? Kghani singcono kunabanye? Awa akusinjalo! Ngombana ngehla simangalele amaJuda namaGirigi ngokuthi boke bangaphasi kwesono; 10  njengombana kutloliwe kwathiwa: “Akakho umuntu olungileko, akakho ngitjho namunye; 11  akakho onelemuko; akakho ofuna uZimu. 12  Boke abantu baphambukile, boke babe lilize; akakho otjengisa umusa, akakho ngitjho namunye.” 13  “Imiphimbabo ilithuna elivulekileko; bakhohlisile ngamalimabo.” “Itjhefu yeenyoka ingemva kweendebe zabo.” 14  “Nemilomabo izele ukuthukana nobumunyu.” 15  “Iinyawo zabo zimsinyana ekuphalazeni iingazi.” 16  “Ukonakala nesizi kuseendleleni zabo, 17  akhenge bayazi indlela yokuthula.” 18  “Akukho ukusaba uZimu phambi kwamehlwabo.” 19  Nje-ke siyazi ukuthi zoke izinto ezitjhiwo mThetho, ziqaliselwe kilabo abangaphasi komThetho, bona yoke imilomo ithuliswe nephasi loke libe ngaphasi kwesijeziso sakaZimu. 20  Yeke akakho okuzokuthiwa ulungile kuye ngemisebenzi yomthetho, ngombana ngomthetho kuza ilwazi elinembileko ngesono. 21  Kodwana nje ngaphandle komthetho ukulunga kwakaZimu kwambuliwe, njengombana umThetho nabaPhorofidi kunikela ubufakazi, 22  iye, ukulunga kwakaZimu ngokukholwa kuJesu Krestu, kibo boke abakholwako. Ngombana akunamehluko. 23  Ngombana boke bonile begodu bayabhalelwa kutjengisa iphazimulo kaZimu, 24  begodu kunjengesipho sesihle bona kuthiwa balungile ngomusakhe omkhulu, ngokutjhatjhululwa ngesihlengo esibhadelwe nguKrestu Jesu. 25  UZimu wanikela ngaye njengomhlatjelo bona abantu babuyisane naye ngokukholwa eengazini zakhe. Wenza lokhu ukutjengisa ukulunga kwakhe, ngombana uZimu ngokubekezela kwakhe bekalibalela izono ezenzeka esikhathini esidlulileko. 26  Ngalokhu bekatjengisa ukulunga kwakhe esikhathini sanjesi, bona afumaneke alungile ngitjho nalokha athi umuntu okholwa kuJesu ulungile. 27  Alo-ke kuphi ukuzikhakhazisa? Akukho. Ngamuphi umthetho? Wemisebenzi? Awa, kodwana ngomthetho wokukholwa. 28  Ngombana sithi umuntu kuthiwa ulungile ngokukholwa ngaphandle kwemisebenzi yomthetho. 29  Kghani unguZimu wamaJuda kwaphela? AkasinanguZimu wabantu beentjhaba na? Iye, godu unguZimu wabantu beentjhaba. 30  Njengombana uZimu amunye, uzokuthi abantu abasokileko balungile ngebanga lokukholwa nabantu abangakasoki kuthiwe balungile ngokukholwa kwabo. 31  Alo-ke siyawuphelisa umthetho ngokukholwa kwethu? Awa akusinjalo! Kunalokho, siyawusekela umthetho.

Imitlolo Ephasi