Roma 2:1-29

  • Isahlulelo sakaZimu emaJudeni nemaGirigini (1-16)

    • Indlela unembeza asebenza ngayo (14, 15)

  • AmaJuda nomThetho (17-24)

  • Ukusokwa kwehliziyo (25-29)

2  Nje-ke wena muntu awunaso isilandulo kungakhathaliseki ukuthi ungubani nangabe uyahlulela; ngombana nawahlulela omunye, nawe uzibona umlandu, ngombana wena owahlulelako uphila ngokwenza izinto ezifanako.  Nje-ke siyazi ukuthi isahlulelo sakaZimu sivumelana neqiniso, ngokujamelene nalabo abaphila ngokwenza izinto ezinjalo.  Kodwana wena muntu, ucabanga ukuthi nawahlulela abaphila ngezinto ezinjalo khisibe nawe uyazenza, uzokuphunyurha esahlulelweni sakaZimu na?  Namkha udelela ukunotha komusakhe nokukghodlhelela, nesineke sakhe, ngombana awazi ukuthi uZimu ngomusakhe ulinga ukukudosela ekutjhugulukeni na?  Kodwana malungana nokuba nekani kwakho nehliziyo engatjhugulukiko, uzibekelela ilaka ngelanga lelaka nelokwambulwa kwesahlulelo sokulunga sakaZimu.  Uzokunikela ngamunye umvuzo ngokuya ngemisebenzakhe:  ukuphila okungapheliko kilabo abafuna idumo nehlonipho nokungonakali ngokukghodlhelela emsebenzini olungileko;  nanyana kunjalo, labo ababanga iimpikiswano nabangalaleli iqiniso kodwana balalela ukungalungi, bazokuqalana nelaka netukuthelo.  Kuzokuba nesizi nokugandeleleka emntwini ngamunye owenza okulimazako, kumJuda qangi bese kulandele umGirigi; 10  kodwana idumo, ihlonipho nokuthula kibo boke abenza okulungileko, kumJuda qangi bese kulandele umGirigi. 11  Ngombana uZimu akakhethi. 12  Boke abone ngaphandle komthetho nabo bazokutjhatjalaliswa ngaphandle komthetho; kodwana boke abone ngaphasi komthetho bazokwahlulelwa ngomthetho. 13  Yeke abezwi bomthetho akuthiwa balungile phambi kwakaZimu, kodwana abenza lokho okutjhiwo mthetho kuzokuthiwa balungile. 14  Ngombana abantu beentjhaba abanganawo umthetho, nabenza ngokwemvelo izinto zomthetho, abantwaba, nanyana banganamthetho, batjengisa bona banomthetho ngaphakathi. 15  Ngibo kanye abatjengisa bona umongo womthetho utloliwe eenhliziyweni zabo, kukulapho unembezabo ufakazelana nabo, nemicabangwabo ibamangalela namkha ibahlambulule. 16  Lokho kuzokwenzeka ngelanga uZimu azokwahlulela ngalo ngoKrestu Jesu izinto ezifihlakeleko zabantu, ngokuvumelana neendaba ezimnandi engizitjhumayelako. 17  Nje-ke, nangabe umJuda ngegama, uthembele emthethweni, uyazikhakhazisa ngoZimu, 18  uyayazi intandwakhe, wamukela izinto ezihle khulu ngombana ufundiswe ngomThetho, 19  uyaqiniseka ukuthi umnqophisi wabaphopheleko, umkhanyo wabasebumnyameni, 20  umlungisi wabanganangqondo, umfundisi wabantwana abancani, begodu unomtlamo welwazi neqiniso lomThetho— 21  nanyana kunjalo, inga-kghani wena ofundisa omunye, awuzifundisi na? Wena, otjhumayela uthi, “Ungebi,” uyeba na? 22  Wena, othi, “Ungafebi,”* uyafeba na? Wena, onyenya iinthombe, udlelezela amathempeli na? 23  Wena ozikhakhazisa ngomthetho, uhlazisa uZimu ngokweqa kwakho umThetho na? 24  Ngombana “ibizo lakaZimu liyahlanjalazwa hlangana neentjhaba ngebanga lenu,” njengombana kutloliwe. 25  Kuhlekuhle, ukusoka kuzuzisa kwaphela nangabe uphila ngomthetho; kodwana nangabe usiseqamthetho, ukusoka kwakho kube kungasoki. 26  Nje-ke nangabe umuntu ongakasoki uphetha iimfuneko ezilungileko zomThetho, ukungasoki kwakhe kuzokubalwa njengokusoka, akusinjalo? 27  Umuntu ongakasoki enyameni, ngokuthobela kwakhe umThetho, uzokwahlulela njengeseqamthetho naphezu kokuthi wena unomthetho otloliweko begodu usokiwe. 28  Ngombana akasimJuda anguye ngaphandle, nokusoka kwakhe akusiyinto engaphandle, enyameni. 29  Kodwana ungumJuda anguye ngaphakathi, nokusoka kwakhe ngokwehliziyo ngommoya ingasi ngomthetho otloliweko. Idumo lomuntu loyo livela kuZimu, ingasi ebantwini.

Imitlolo Ephasi

Rom 2:22  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.