Roma 16:1-27

  • UPowula wethula uFoyibe (1, 2)

  • Ulotjhisa amaKrestu weRoma (3-16)

  • Isiyeleliso malungana nokuhlukana (17-20)

  • Iinsebenzi ezikunye noPowula ziyalotjhisa (21-24)

  • Ifihlo ecwengileko seyiyaziwa (25-27)

16  Ngethula kini uFoyibe, udadwethu, webandleni leKhenkreya,  bona nimamukele eKosini ngendlela efanele abacwengileko begodu nimnikele nanyana yini ayitlhogako, ngombana ube mvikeli wabanengi, kuhlanganise nami.  Ningilotjhisele uPriska* no-Akhwila, iinsebenzi ezikunye nami kuKrestu Jesu,  ababeke iintamo zabo engozini ngebanga lami. Abathokozwa ngimi kwaphela kodwana nangiwo woke amabandla weetjhaba.  Nilotjhise nebandla elisendlinabo. Nilotjhise u-Epayinetosi wami engimthandako, osithelo sokuthoma sakaKrestu e-Asiya.  Nilotjhise uMariya, owanisebenzela budisi.  Nilotjhise u-Andronikha noJuniyasi, abaziinhlobo zami begodu ebengibotjhwe nabo, amadoda aziwa kuhle bapostoli, abe sebunyeni noKrestu isikhathi eside kunami.  Ningilotjhisele u-Ampliyatusi, othandekako wami eKosini.  Nilotjhise u-Uribhanosi, isisebenzi esikunye nathi kuKrestu, noStakhisi wami engimthandako. 10  Nilotjhise u-Aphelesi, owamukelekako kuKrestu. Nilotjhise labo abasemzini ka-Aristobulusi. 11  Nilotjhise uHerodiyona, isihlobo sami. Nilotjhise labo abasemzini kaNarikisu abaseKosini. 12  Nilotjhise uTrayifina noTrayifosa, abafazi abasebenza budisi eKosini. Nilotjhise uPhersisi, othandekako wethu, ngombana usebenze budisi eKosini. 13  Nilotjhise uRufosi, okhethiweko eKosini, nonina ongumma nakimi. 14  Nilotjhise u-Asinkritho, uFlegoni, uHerimesi, uPatrobhasi, uHerimasi nabafowethu abakunye nabo. 15  Nilotjhise uFilologosi noJuliya, uNeriyusi nodadwabo, no-Olimpasi, nabo boke abacwengileko abanabo. 16  Nilotjhisane ngokumangana okucwengileko. Woke amabandla kaKrestu ayanilotjhisa. 17  Nje-ke ngiyanikhuthaza bafowethu, bona nibabeke ilihlo labo ababanga ukuhlukana nezinto ezibangela ukuwa eziphikisana nalokho enikufundileko, nibabalekele. 18  Ngombana abantu abanjalo abasiziingqila zeKosethu uKrestu, kodwana baziingqila zamathumbabo, begodu ngekulumo etjhelelako nokutshima bayenga iinhliziyo zabangasoliko. 19  Ukulalela kwenu kubonakala kibo boke, yeke ngiyathaba ngani. Kodwana ngifuna nihlakaniphe ngokuphathelene nokuhle, nibe msulwa ngokuphathelene nokumbi. 20  UZimu onikela ukuthula uzokutshidlha uSathana ngaphasi kweenyawo zenu kungasikade. Kwangathi umusa omkhulu weKosethu uJesu ungaba nani. 21  Uyanilotjhisa uThimothi, isisebenzi esikunye nami, noLukiyasi, uJasoni, noSosipatrosi, iinhlobo zami. 22  Mina, Teritiyusi, otlole incwadi le abizelwa nguPowula, ngiyanilotjhisa eKosini. 23  UGayusi, umamukelami nowebandla loke, uyanilotjhisa. U-Erasitusi, umphathimali wedorobho,* noKwaritosi umfowabo, bayanilotjhisa. 24  —— 25  Nje-ke kuZimu onganenza niqine ngokuvumelana neendaba ezimnandi engizimemezelako nokutjhumayela ngoJesu Krestu, ngokuvumelana nokwambulwa kwefihlo ecwengileko ebeyifihlwe isikhathi eside khulu 26  kodwana nje yembuliwe* begodu yazisiwe ngemiTlolo ­esiphorofido hlangana neentjhaba zoke, ngokuvumelana nomyalo kaZimu waphakade wokuthuthukisa ukulalela ngokukholwa; 27  iphazimulo ngoJesu Krestu ayibe kuZimu, okunguye yedwa ohlakaniphileko, bekube phakade. Amen.

Imitlolo Ephasi

Rom 16:3  Waziwa nangokuthi, “Peresila.”
Rom 16:23  Namkha “umphathi wedorobha.”
Rom 16:26  Namkha “ibonakalisiwe.”