Roma 15:1-33

  • Yamukelanani, njengombana noKrestu anamukela (1-13)

  • UPowula isisebenzi eentjhabeni (14-21)

  • Amahlelo kaPowula wokukhamba (22-33)

15  Thina esiqinileko kufuze sithwale ubuthakathaka balabo abangakaqini, singazithabisi thina.  Ngamunye wethu akenze okuhle kumakhelwanakhe, bona amakhe.  Ngombana ngitjho noKrestu akhenge azithabise yena, kodwana njengombana kutloliwe: “Ukuhlambalaza kwalabo abakuhlambalazako kwehlele phezu kwami.”  Ngombana zoke izinto ezatlolwa ngaphambilini zatlolelwa bona zisifundise, ukuze ngokukghodlhelela kwethu nangenduduzo evela emiTlolweni sibe nethemba.  Nje-ke kwangathi uZimu onikela ukukghodlhelela nenduduzo anganipha noke ukucabanga okufana nalokhu uKrestu Jesu ebekanakho,  bona ngobunye, ngelizwi linye* niphazimulise uZimu noYise weKosethu uJesu Krestu.  Yeke yamukelanani, njengombana noKrestu anamukela, ngomnqopho wokuphazimulisa uZimu.  Ngombana ngiyanitjela ukuthi uKrestu waba yinceku yalabo abasokileko ngebanga lokuba neqiniso kwakaZimu, bona aqinisekise iinthembiso azenze kibokhokho babo,  nokuthi iintjhaba ziphazimulise uZimu ngomusakhe. Njengombana kutloliwe kwathiwa: “Kungakho ngizokudumisa tjhatjhalazi hlangana neentjhaba, nebizweni lakho ngizokubhina iindumiso.” 10  Godu kwathiwa: “Thabani nabantu bakhe, nina ntjhaba.” 11  Godu: “Dumisani uJehova, noke nina ntjhaba begodu abantu boke abamdumise.” 12  Godu u-Isaya uthi: “Kuzokuba khona umrabhu kaJese, okungiloyo ozokuvela bona abuse iintjhaba; iintjhaba zizokubeka ithemba lazo kuye.” 13  Kwanga uZimu onikela ithemba anganizalisa ngalo loke ithabo nokuthula ngokuthembela kuye, bona niphuphume ethembeni ngamandla wommoya ocwengileko. 14  Nje-ke mina ngokwami ngiyaqiniseka ngani, bafowethu, ukuthi nizele ubuhle, nizaliswe ngalo loke ilwazi, nokuthi nikghona ukukhalimana.* 15  Nginitlolele kanengi ngokunqophileko ngamaphuzu athileko, bona ngininikele esinye isikhumbuzo, ngebanga lomusa omkhulu engiwunikelwe nguZimu 16  bona ngibe sisebenzi satjhatjhalazi sakaKrestu Jesu eentjhabeni. Ngihlanganyela emsebenzini ocwengileko weendaba ezimnandi zakaZimu, ukwenzela bona iintjhabezi zibe mnikelo owamukelekako, ocwengiswe ngommoya ocwengileko. 17  Ngalokho nginebanga lokuthaba kuKrestu Jesu ngezinto ezimalungana noZimu. 18  Angeze ngithome ngikhulume ngananyana yini ngaphandle kwalokho uKrestu akwenze ngami bona iintjhaba zilalele, ngelizwi nangezenzo zami, 19  ngamandla weembonakaliso neemangaliso, ngamandla wommoya kaZimu, ngabhoda kusukela eJerusalema bengayokufika e-Iluriko ngitjhumayela ngokupheleleko iindaba ezimnandi ngoKrestu. 20  Ngalokhu, ngikwenze kwaba mnqophwami ukungamemezeli iindaba ezimnandi lapho ibizo lakaKrestu selaziswe khona, ukwenzela bona ngingakheli phezu kwesisekelo somunye umuntu; 21  kodwana njengombana kutloliwe: “Labo abangakafumani umbiko ngaye bazokubona, nalabo abangakhenge bezwe bazokuzwisisa.” 22  Godu kungebangeli ngavinjelwa iinkhathi ezinengi ukuza kini. 23  Kodwana kwanje angisanayo isimu engakathintwa eemfundenezi, begodu sekuminyaka eminengi* ngilulukela ukuza kini. 24  Yeke nangiya eSipeyini, ngithemba ukuthi ngizonibona begodu ningiphekelele kancani ngemva kobana ngithabele qangi ukuba nani isikhathi esithileko. 25  Kodwana nje sengizokuya eJerusalema ukuyokusiza abacwengileko. 26  Ngombana abaseMasedoniya ne-Akhaya bakuthabele ukuhlanganyela izinto zabo ngokupha abatlhagako abaphakathi kwabacwengileko eJerusalema. 27  Kwamambala, bakuthabele ukwenza njalo, begodu bebabakoloda; ngombana nangabe iintjhaba zahlanganyela ezintweni zabo ezivela kuZimu, nazo zibakoloda ukubasiza ngezinto eziphathekako. 28  Ngemva kobana ngiqede ngalokhu begodu ngiwethule ngokuphephileko kibo umnikelo lo,* ngizokudlula kini nangiya eSipeyini. 29  Ngiyazi nokobana nangiza kini, ngizokuza neembusiso ezinothileko ezivela kuKrestu. 30  Nje-ke ngiyanikhuthaza bafowethu, ngeKosethu uJesu Krestu nangethando lommoya, bona nizinikele ekungithandazeleni kuZimu, njengombana nami ngenza njalo, 31   ukuthi ngisindiswe kwabangakholwako eJudiya nokuthi umsebenzi engiwenzela abacwengileko eJerusalema wamukeleke kibo, 32  bona ngentando kaZimu ngize kini ngethabo begodu ngiqabuleke kunye nani. 33  Kwanga uZimu onikela ukuthula angaba nani noke. Amen.

Imitlolo Ephasi

Rom 15:6  NgesiGirigi “ngomlomo munye.”
Rom 15:14  Namkha “ukufundisana.”
Rom 15:23  Namkha kungenzeka, “ethileko.”
Rom 15:28  NgesiGirigi “isithelwesi.”