Roma 14:1-23

  • Ningahlulelani (1-12)

  • Ungawisi abanye ekukholweni (13-18)

  • Sebenzelani ukuthula nobunye (19-23)

14  Yamukelani umuntu obogabogako ekukholweni kwakhe, kodwana ningahluleli ngebanga lemibono engafaniko.*  Omunye umuntu ukholelwa ekudleni yoke into, kodwana umuntu obogabogako udla imirorho kwaphela.  Loyo odlako angamqaleli phasi ongadliko, kuthi loyo ongadliko angamahluleli odlako, ngombana uZimu umamukele.  Ungubani wena bona ungahlulela isisebenzi somunye? Sijama namkha siwe ekosinaso. Sizokwenziwa sijame, ngombana uJehova angasenza sijame.  Omunye umuntu wahlulela elinye ilanga njengeliqakatheke ukudlula elinye; omunye wahlulela ilanga linye njengawo woke amanye; omunye nomunye kufuze aqiniseke ngokuzeleko emkhumbulwenakhe.  Loyo ogidinga ilanga uligidingela uJehova. Godu loyo odlako, udlela uJehova, ngombana uthokoza uZimu; kuthi loyo ongadliko akadleli uJehova, begodu nanyana kunjalo uthokoza uZimu.  Eqinisweni, akakho namunye wethu oziphilela yena kwaphela, begodu akakho ofako, ozifela yena kwaphela.  Ngombana nasiphilako, siphilela uJehova, nasifako, sifela uJehova. Nje-ke, nasiphilako nalokha nasifako, singebakaJehova.  Ngombana ngomnqopho lo uKrestu wafa begodu waphila godu, ukuze abe yiKosi phezu kwabafileko nabaphilako. 10  Alo-ke kubayini wahlulela umfowenu? Namkha kubayini umqalela phasi umfowenu? Ngombana soke sizokujama phambi kwesihlalo sokwahlulela sakaZimu. 11  Ngombana kutloliwe ukuthi: “ ‘Ngokuqinisekileko njengombana ngiphila,’ kutjho uJehova, ‘kimi woke amadolo azokuguqa, begodu woke amalimu azokuvuma tjhatjhalazi kuZimu.’ ” 12  Ngalokho-ke, ngamunye wethu uzoziphendulela kuZimu. 13  Nje-ke, singasahlulelani kodwana kunalokho, asizimiseleni ukungabeki isiqabo namkha into engabangela bona umfowethu awe ekukholweni. 14  Ngiyazi begodu ngiyaqiniseka ukuthi eKosini uJesu akunanto esilapheleko ngokwayo; kwaphela umuntu nakacabanga ukuthi into ethileko isilaphele, kuye isilaphele. 15  Ngombana nangabe umfowenu uyahlabeka ngebanga lokudla, awusakhambi ngokuvumelana nethando. Ngokudla kwakho ungonakalisi* loyo uKrestu amfelako. 16  Nje-ke, ungavumeli okuhle okwenzako kukhulunywe kumbi ngakho. 17  Ngombana umBuso kaZimu awutjho ukudla nokusela, kodwana utjho ukulunga, ukuthula nokuthaba ngommoya ocwengileko. 18  Ngombana nanyana ngubani osigqila sakaKrestu ngendlela le uyamukeleka kuZimu begodu wamukelwa nababantu. 19  Nje-ke yenzani koke okusemandlenenu bona nibe nokuthula nabanye nenze nezinto eziqinisa abanye. 20  Lisani ukugiriza umsebenzi kaZimu ngebanga lokudla nje kwaphela. Eqinisweni zoke izinto zihlwengile, kodwana ukugoma kuyamlimaza umuntu* nangabe kuzokubangela ukuwa ekukholweni. 21  Kungcono ukungayidli inyama namkha ukungaseli iwayini namkha ukwenza nanyana yini engakhuba umfowenu. 22  Ukukholwa onakho kwenze kube yindabakho noZimu. Uyathaba umuntu ongazahluleli ngalokho akwamukelako. 23  Kodwana nangabe uyazaza, sekamlandu nakangadla, ngombana akadli ngokusekelwe ekukholweni. Eqinisweni koke okungakasekelwa ekukholweni kusisono.

Imitlolo Ephasi

Rom 14:1  Namkha kungenzeka, “lokuzibuza ngaphakathi.”
Rom 14:15  Namkha “ungatjhabalalisi.”
Rom 14:20  Namkha “akukalungi emntwini.”