Roma 13:1-14

  • Ukuzithoba eemphathimandleni (1-7)

    • Ukubhadelwa kwemithelo (6, 7)

  • Ithando lizalisa umThetho (8-10)

  • Khamba njengemini (11-14)

13  Woke umuntu akazithobe* eemphathimandleni eziphakemeko, ngombana asikho isiphathimandla esikhona ngaphandle kwemvumo kaZimu; iimphathimandla ezikhona zijame eendaweni zazo ezilinganiselweko ezizabelwe nguZimu.  Yeke, nanyana ngubani ophikisa isiphathimandla uphikisana nelungiselelo lakaZimu; labo abaphikisana naso bazozilethela isahlulelo.  Ngombana ababusi bayasatjwa. Abasatjwa ngilabo abenza okuhle, kodwana ngilabo abenza okumbi. Uyafuna na ukungasisabi isiphathimandla? Raga nokwenza okuhle, sizokudumisa;  ngombana sisisebenzi sakaZimu bona kuzuze wena. Kodwana nangabe wenza okumbi, saba, ngombana asikayiphatheli ilize isabula. Sisisebenzi sakaZimu, umbuyiseli wokuveza ilaka* kiloyo ophila ngokwenza okumbi.  Nje-ke kunebanga elikatelelako ngani bona nizithobe, ingasi ngebanga lelakelo kwaphela kodwana nangebanga lakanembeza wenu.  Kungakho nibhadela nemithelo; ngombana ziziinsebenzi zomphakathi zakaZimu ezisebenzela wona umnqopho lo.  Nikelani boke okubafaneleko: ofuna umthelo, umthelo; ofuna imbadelo, imbadelo; ofuna ukusatjwa, ukusatjwa okunjalo; ofuna ukuhlonitjhwa, ukuhlonitjhwa okunjalo.  Ningakolodi muntu nanyana yini ngaphandle kokuthandana; ngombana nanyana ngubani othanda omunye umuntu uwuzalisile umthetho.  Ngombana umthetho uthi, “Ungafebi,* ungabulali, ungebi, ungabi marhamaru,” bese kuthi nanyana ngimuphi omunye umyalo okhona, uhlanganiswe esitjhwenesi: “Kufuze uthande umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.” 10  Ithando alikwenzi okumbi kumakhelwana womuntu; nje-ke, ithando likuzaliswa komthetho. 11  Godu yenzani lokho ngombana niyasazi isikhathesi, ukuthi sekusikhathi sokuthi nivuke ebuthongweni, ngombana nje ukusindiswa kwethu kuseduze khulu kunangesikhathi siba makholwa. 12  Ubusuku sebukhambe khulu; imini seyitjhidele. Nje-ke asihlubuleni imisebenzi yobumnyama, simbathe iinkhali zokukhanya. 13  Asikhambeni ngokuhlelekileko njengemini, ingasi ngemigidi engalawulekiko nokudakwa, ingasi ngokuhlanganyela amabhayi okusisono nokwenza amanyala ungabi neenhloni,* ingasi ngombango nomona. 14  Kodwana yembathani iKosi uJesu Krestu, begodu ningahleli kusengaphambili ukwanelisa iinkanuko zenyama.

Imitlolo Ephasi

Rom 13:1  Namkha “Yoke imiphefumulo ayizithobe.”
Rom 13:4  Namkha “wokujezisa.”
Rom 13:9  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.
Rom 13:13  Ubunengi bebizo lesiGirigi elithi a·selʹgei·a. Qala Ihlathululo.