Roma 12:1-21

  • Ninikele imizimbenu ibe mhlatjelo ophilako (1, 2)

  • Izipho ezingafaniko kodwana umzimba munye (3-8)

  • Iseluleko ngepilo yobuKrestu bamambala (9-21)

12  Ngalokho, ngiyanincenga ngesirhawu sakaZimu, bafowethu, bona ninikele imizimbenu ibe mhlatjelo ophilako, ocwengileko nowamukelekako kuZimu, umsebenzi ocwengileko ngamandlenu wokucabanga.  Nilise ukubunjwa liphaseli, kodwana nitjhugululwe ngokwenza butjha iingqondo zenu, bona nizibonele ngokwenu okuhle nokwamukelekako nokuyintando kaZimu epheleleko.  Ngombana ngomusa omkhulu engiphiwe wona, ngitjela woke umuntu hlangana nani ukuthi angazicabangi aqakatheke ukudlula indlela okufuze azicabange ngayo, kodwana ukuthi acabange ukwenzela bona abe nengqondo evuthiweko, ngamunye njengombana uZimu amuphe isilinganiso esithileko sokukholwa.  Sinamalunga amanengi emzimbeni munye, kodwana amalunga lawo awenzi umsebenzi ofanako woke,  nathi, nanyana sibanengi, simzimba munye ebunyeni noKrestu, kodwana soke simalunga welinye nelinye.  Njengombana sinezipho ezingafaniko ngokuya ngomusa omkhulu esiphiwe wona, nangabe kungesesiphorofido, asiphorofideni ngokwesilinganiso sokukholwa kwethu;  namkha nangabe msebenzi, asibeni semsebenzini lo; namkha ofundisako, akabe sekufundiseni kwakhe;  namkha loyo okhuthazako, akakhuthaze; loyo owabako,* akakwenze ngesandla esivulekileko; loyo owengamelako, akakwenze ngokukhuthala;* loyo otjengisa umusa, akakwenze ngethabo.  Ithando lenu alingabi nobuzenzisi. Hloyani okumbi; ninamathele kokuhle. 10  Thandanani njengamalunga womndeni. Ekuhloniphaneni, dosani phambili. 11  Khuthalani,* ningavilaphi. Vuthani emmoyeni. Yibani ziingqila zakaJehova. 12  Thabani ethembeni. Nikghodlhelele ngaphasi kwesizi. Niphikelele emthandazweni. 13  Hlanganyelani nabacwengileko kuye ngokwalokho abakutlhogako. Landelani ikambiso yokwamukela iimvakatjhi. 14  Ragelani phambili nibusisa labo abanihlunguphazako; busisani ningakhulumi kumbi ngabo. 15  Thabani nabathabako; lilani nabalilako. 16  Qalani abanye ngendlela eniziqala ngayo; ningabeki imikhumbulwenu ezintweni eziphakemeko, kodwana landelani izinto eziphasi. Ningabi ngabahlakaniphileko emehlwenenu. 17  Ningabuyiseli okumbi ngokumbi kunanyana ngubani. Yenzani okuhle emehlweni wabo boke abantu. 18  Nakukghonekako, ngokusemandlenenu, yibani nokuthula nabantu boke. 19  Ningazibuyiseleli, bathandekako, kodwana tjhidelani ilaka lakaZimu; ngombana kutloliwe ukuthi: “ ‘Ngekwami ukuphindisela; ngizokubuyisela,’ kutjho uJehova.” 20  Kodwana “nangabe inaba lakho lilambile, liphe ukudla; ­nangabe lomile, linikele okuselwako; ngombana ngokwenza lokhu uzokudindela amalahle avuthako ehlokwalo.”* 21  ­Ungavumi ukuhlulwa ngokumbi, kodwana ragela phambili uhlula okumbi ngokuhle.

Imitlolo Ephasi

Rom 12:8  Namkha “onikelako.”
Rom 12:8  Namkha “ngetjiseko.”
Rom 12:11  Namkha “tjhisekani.”
Rom 12:20  Kutjho, ukuthambisa umuntu begodu uncibilikise ukuqina kwakhe.