Roma 11:1-36

  • U-Israyeli akhenge alahlwe unomphela (1-16)

  • Umfanekiso womuthi we-oliva (17-32)

  • Ukudepha kokuhlakanipha kwakaZimu (33-36)

11  Nje-ke ngiyabuza, kghani uZimu wabalahla abantu bakhe? Awa akhenge! Ngombana nami ngimu-Israyeli, isizukulwana* saka-Abrahama, wekoro kaBhenjamini.  UZimu akhenge alahle abantu bakhe, labo abazi kusesengaphambili. Anazi na bona umtlolo uthini ngo-Eliya, njengombana amangalela ama-Israyeli kuZimu?  Wathi: “Jehova, babulele abaphorofidi bakho, babhuruza ama-aldara wakho, kusele mina ngedwa, nje balinga ukuthatha ukuphila kwami.”  Kodwana uZimu wamphendula wathini? “Nginamadoda azi-7 000 angakhenge akhothamele uBhali.”  Ngendlela efanako, nesikhathini sanje, kunabaseleko abakhethwe ngebanga lomusa omkhulu.  Nje-ke nangabe kungomusa omkhulu, akusesengemisebenzi; ngathana bekunjalo, umusa omkhulu bewungekhe usaba mumusa omkhulu.  Nje-ke sizokuthini? Yona kanye into u-Israyeli ebekayifuna ngetjiseko akhenge ayifumane, kodwana labo abakhethiweko bayifumene. Boke abanye bafiphazwe imikhumbulo,  kunjengombana kutloliwe kwathiwa: “UZimu ubanikele ummoya wobuthongo obukhulu, amehlo angaboniko neendlebe ezingezwako, bekwaba kunamhlanjesi.”  Godu uDavida uthi: “Itafulabo ayibe sithiyo nesirarejo nesikhubekiso nokuzibuyisela kibo. 10  Amehlwabo awabe mnyama bona bangaboni, ubenze bahlale bagobe imigogodlhabo.” 11  Nje-ke ngiyabuza: Kghani bakhutjiwe begodu bawa ngokupheleleko? Awa akusinjalo! Kodwana ngokweqa kwabo umthetho, kunesindiso ebantwini beentjhaba, bona babenze babe nesikhwele. 12  Nje-ke nangabe ukweqa kwabo umthetho kutjho ukunotha ephasini nokwehla kwabo kutjho ukunotha ebantwini beentjhaba, qala ukuthi isibalo sabo esizeleko sizokutjho okukhulu kangangani-ke! 13  Nje-ke ngikhuluma nani bantu beentjhaba. Njengombana ngimpostoli eentjhabeni, ngiphazimulisa umsebenzami 14  ukubona ukuthi ngendlela ethileko ngingakghona na ukwenza abantu bekhethu bona babe nesikhwele begodu ngisindise abanye hlangana nabo. 15  Ngombana nangabe ukulahlwa kwabo kutjho ukubuyisana ephasini, ngalokho ukwamukelwa kwabo ngokuqinisekileko kuzokutjho ukuphila kwabafileko. 16  Ukungezelela kilokho, nangabe ingcenye yehlama ethathwe njengeenthelo zokuthoma icwengile, ihlama yoke nayo icwengile; begodu nangabe umrabhu ucwengile, neempande nazo zicwengile. 17  Nanyana kunjalo, nangabe ezinye zeempande zaphulwa begodu wena, nanyana uyi-oliva yemmangweni, wahlunyeleliswa hlangana nazo, waba mhlanganyeli wokunotha komrabhu we-oliva, 18  ungazikhakhazisi eempandeni. Nangabe uyazikhakhazisa kizo, khumbula ukuthi akusinguwe othwala umrabhu, kodwana umrabhu uthwele wena. 19  Nje-ke uzokuthi: “Iimpande zaphulwa bona mina ngihlunyeleliswe.” 20  Lokho kuliqiniso! Ngebanga lokungakholwa kwabo, baphulwa, kodwana wena ujame ngokukholwa. Ungazikhakhazisi, kodwana yesaba. 21  Ngombana nangabe uZimu akhenge azibabalele iimpande zemvelo, nawe angekhe akubabalele. 22  Nje-ke cabangela umusa kaZimu nobukhali bakhe. Kunobukhali ngalabo abawileko, kodwana kuwe kunomusa kaZimu, kwaphela nawuhlala emusenakhe; ngaphandle kwalokho, nawe uzokuquntwa. 23  Nabo nabangatjhuguluka ekungakholweni kwabo, bazokuhlunyeleliswa, ngombana uZimu uyakghona ukubahlumelelisa godu. 24  Ngombana nangabe bewuquntwe emthini we-oliva ongowemmangweni ngokwemvelo begodu wahlunyeleliswa ngokungakhambisani nemvelo emthini we-oliva wesimini, laba abaziimpande zemvelo bazokuhlunyeleliswa godu kangangani-ke emthinabo we-oliva! 25  Ngombana angifuni ningalemuki ifihlo ecwengileko le, bafowethu, bona ningabi ngabahlakaniphileko emehlwenenu; ukuthi iinhliziyo zamanye ama-Israyeli zibe bukhuni bekube kulapho kubuthelelwe isibalo esizeleko sabantu beentjhaba, 26  ngendlela le woke ama-Israyeli azokusindiswa. Njengombana kutloliwe ukuthi: “Umtjhaphululi* uzokuvela eZiyoni, aphelise nemikghwa yokungahloniphi uZimu kuJakopo. 27  Begodu lesi sivumelwano sami nabo, nangisusa izono zabo.” 28  Kuliqiniso, malungana neendaba ezimnandi, bamanaba ngebanga lenu; kodwana malungana nokukhetha kwakaZimu, bayathandeka ngebanga labokhokho babo. 29  Ngombana izipho nokubiza kwakaZimu akusizizinto azozisola ngazo. 30  Njengombana nani khekwenzeka nangalaleli uZimu kodwana nje senitjengiswe umusa ngebanga lokungalaleli kwabo, 31   yeke nalaba abakalaleli, umphumela kwaba mumusa kini, ukwenzela bona nabo batjengiswe umusa. 32  Ngombana uZimu ubavalele boke ekungalalelini bona abatjengise umusa boke. 33  Qala bona kudephe kangangani ukunotha, ukuhlakanipha nelwazi lakaZimu! Qala bona aziphenyeki kangangani izahlulelo zakhe begodu iindlela zakhe angeze zalandelelwa! 34  Ngombana “ngubani owakhe wazi umkhumbulo kaJehova, namkha ngubani obe mumeluleki wakhe?” 35  Namkha, “ngubani owakhe wamupha qangi, bona abuyiselwe na?” 36  Ngombana zoke izinto zivela kuye, zivele ngaye begodu ngezakhe. Iphazimulo ayibe kuye kuze kube phakade. Amen.

Imitlolo Ephasi

Rom 11:1  NgesiGirigi “imbewu.”
Rom 11:26  Namkha “umphulusi.”