Roma 1:1-32

  • Ukulotjhisa (1-7)

  • Isifiso sakaPowula sokuvakatjhela eRoma (8-15)

  • Olungileko uzokuphila ngokukholwa (16, 17)

  • Abantu abangahloniphi uZimu abanasilandulo (18-32)

    • Ubuntu bakaZimu bubonakala ezintweni azidalileko (20)

1  UPowula, inceku kaKrestu Jesu owabizwa bona abe mpostoli, okhethelwe* iindaba ezimnandi zakaZimu,  azithembisa kusengaphambili ngabaphorofidi bakhe emiTlolweni ecwengileko,  ezimalungana neNdodanakhe, eyavela ngokwenyama embewini kaDavida,  leyo ngamandla okwathiwa iyiNdodana kaZimu ngommoya ocwengileko nayivuswa kwabafileko​—iKosethu, uJesu Krestu.  Ngaye sifumene umusa omkhulu nobupostoli ngomnqopho wokulalela ngokukholwa hlangana nazo zoke iintjhaba ngokuphathelene nebizo lakhe,  hlangana neentjhaba nani enibizwe kizo bona nibe ngebakaJesu Krestu—  kibo boke abaseRoma abathandwa nguZimu, ababizwe bona babe ngabacwengileko: Kwanga ningaba nomusa omkhulu nokuthula okuvela kuZimu uBabethu neKosini uJesu Krestu.  Kokuthoma, ngithokoza uZimami ngoJesu Krestu ngokuphathelene nani noke, ngombana ukukholwa kwenu kukhulunywa ngakho ephasini loke.  UZimu, engimlotjha ngommoyami woke ngokuphathelene neendaba ezimnandi zeNdodanakhe, ungufakazami wokuthi ngihlala ngikhuluma ngani qobe emithandazwenami, 10  ngimrabhela bona nakungakghoneka nje ngiphumelele ukuza kini nangabe lokho kuyintando kaZimu. 11  Ngombana ngilulukela ukunibona, ukuze ngidlulisele kini isibusiso esivela kuZimu bona niqiniswe; 12  namkha, ngamanye amezwi, bona sizokukhuthazana ngokukholwa komunye nomunye, kokubili kwenu nokwami. 13  Kodwana bafowethu, angifuni ukunifihlela ukuthi sekumahlandla amanengi ngifuna ukuza kini—kodwana bengisolo ngivinjwa bekube nje—bona ngifumane iinthelo naphakathi kwenu njengombana ngenzile hlangana nezinye iintjhaba. 14  Nginesikolodo kokubili emaGirigini nakwabangasimaGirigi, kokubili kwabahlakaniphileko nakwabanganangqondo; 15  nje-ke nginetjisakalo yokumemezela iindaba ezimnandi nakini lapho eRoma. 16  Ngombana anginanhloni ngeendaba ezimnandi; kuhlekuhle, zimamandla kaZimu wokusindisa kiwo woke umuntu okholwako, kumJuda qangi bese kulandele umGirigi. 17  Ngombana kizo ukulunga kwakaZimu kwembulwa ngebanga lokukholwa komuntu begodu lokhu kwandisa ukukholwa kwakhe, njengombana kutloliwe ukuthi: “Olungileko uzokuphila ngebanga lokukholwa.” 18  Ilaka lakaZimu liyembulwa livela ezulwini ngokujamelene nakho koke ukungahloniphi uZimu nokungalungi kwabantu abagandelela iqiniso ngendlela engakalungi, 19  ngombana okwazekako ngoZimu kubonakala ngokukhanyako hlangana nabo, uZimu ubavezele khona. 20  Ngombana ubuntu bakhe obungabonakaliko bubonakala kusukela ekudalweni kwephasi kuye phambili, bubonakala ngezinto ezenziweko, ngitjho namandlakhe angapheliko nobuZimu bakhe, kangangobana abanasilandulo. 21  Ngombana ngitjho nanyana bebamazi uZimu, azange bamdumise njengoZimu begodu azange bamthokoze, kodwana ukucabanga kwabo kube budlhadlha neenhliziyo zabo ezingazwisisiko zibe mnyama. 22  Nanyana bazitjela ukuthi bahlakaniphile, babe ziindlhadlha, 23  batjhugulula idumo lakaZimu ongabhubhiko balenza into enjengesithombe somuntu obhubhako, seenyoni, seendalwa ezineenyawo ezine neseenlwana ezirhurhubako. 24  Yeke uZimu, ngokuvumelana neenkanuko zeenhliziyo zabo, wabanikela ekusilaphazekeni, bona imizimbabo ihlaziseke hlangana nabo. 25  Bakhetha ukukholelwa amanga kuneqiniso lakaZimu, balotjha indalo kunokulotjha uMdali, odunyiswa bekube phakade. Amen. 26  Kungakho uZimu abahloboka, wabalisela eenkanukweni zomseme ezingalawulwako, ngombana abafazi bakhona batjhugulule ukusetjenziswa kwabo kwemvelo benza okuphambene nemvelo; 27  ngokufanako namadoda alisa ukusetjenziswa okungokwemvelo komfazi avutha ngokukhanukelana wodwa, amadoda namadoda, enza izinto ezinyenyisako begodu afumana isijeziso esipheleleko,* esifanele umtjhapho wawo. 28  Njengombana bangakhenge bakubone kufaneleka ukwazi uZimu, uZimu wabanikela ebujamweni bengqondo angabamukeliko, bona benze izinto ezingafaneleki. 29  Bazaliswa ngakho koke ukungalungi, ukukhohlakala, ukuba marhamaru, nobumbi; bazele umona, ukubulala, ukungazwani, ukukhohlisa, ihloyo, babahlebi, 30  bakhuluma abanye kumbi, bahloya uZimu, bahlaza, bayazikhakhazisa, bayazibona, barera okulimazako, abalaleli ababelethi, 31  baziindlhadlha, abaphethi iimvumelwano, abanalo ithando lemvelo begodu abanamusa. 32  Ngitjho nanyana laba bawazi kuhle umyalo olungileko kaZimu—othi labo abaphila ngokwenza izintwezi bafanelwe kukufa—abagcini ngokuthi barage nokuzenza kodwana bamukela nalabo abaphila ngokuzenza.

Imitlolo Ephasi

Rom 1:1  Namkha “ohlukaniselwe.”
Rom 1:27  Namkha “umvuzo opheleleko.”