Matewu 9:1-38

  • UJesu upholisa indoda erholopheleko (1-8)

  • UJesu ubiza uMatewu (9-13)

  • Umbuzo ngokuzila ukudla (14-17)

  • Indodakazi kaJayirosi; umfazi ukghwatha umphetho wesambatho sangaphandle sakaJesu (18-26)

  • UJesu upholisa iimphofu neemumu (27-34)

  • Isivuno sikhulu kodwana iinsebenzi zimbalwa (35-38)

9  UJesu wakhwela ngesikepeni, wayamela ngaphetjheya waya edorobheni ebekahlala kilo.  Yeke, abantu baletha kuye indoda erholopheleko bayilalise emkghadini.* Uthe nakabona ukukholwa kwabo, uJesu wathi korholopheleko: “Ungasabi ndodana! Izono zakho zilitjalelwe.”  Nje-ke, abanye abatloli bakhuluma bodwa bathi: “Umrhali lo uyahlambalaza.”  UJesu azi bona bacabangani, wathi: “Kubayini nicabanga izinto ezimbi eenhliziyweni zenu?  Khenitjho, ngikuphi okulula ukuthi, ‘Izono zakho zilitjalelwe,’ namkha ukuthi, ‘Vuka ukhambe’?  Nokho, bona nazi ukuthi iNdodana yomuntu inamandla wokulibalela izono ephasini​—” wathi endodeni erholopheleko: “Vuka, uthathe umkghadakho, ukhambe uye ekhaya.”  Yavuka yaya ekhaya.  Kuthe iinqubuthu nazibona lokhu, zarhidlwa livalo, zadumisa uZimu, onikele abantu amandla anjalo.  Nakasuka lapho, uJesu wabona indoda okuthiwa nguMatewu ihlezi e-ofisini lomthelo, wathi kiyo: “Ngilandela.” Khonokho yasikima yamlandela. 10  Kamva uJesu nakangendlini asadla, kwafika abathelisi abanengi nezoni badla naye nabafundi bakhe. 11  Nababona lokhu, abaFarisi bathi ebafundini bakhe: “Kubayini umfundisenu adla nabathelisi nezoni?” 12  UJesu wabezwa, wathi: “Abantu abaphilileko abamtlhogi udorhodere, kodwana ngabagulako abamtlhogako. 13  Khambani-ke, niyokufunda bona lokhu kutjho ukuthini: ‘Ngifuna umusa, ingasi umhlatjelo.’ Ngombana angikezeli ukubiza abantu abalungileko, ngizele ukubiza izoni.” 14  Ngemva kwalokho abafundi bakaJwanisi beza kuye bambuza bathi: “Kubayini thina nabaFarisi sizila ukudla kodwana abafundi bakho bangazili?” 15  UJesu wathi kibo: “Abangani bomkhwenyana abanalo ibanga lokulila umkhwenyana nakasesenabo, akusinjalo? Kodwana kuzokufika isikhathi lapho umkhwenyana azokususwa kibo, kungesikhatheso-ke bazokuzila. 16  Akakho othungela ipetjhi yetjhila elitjha esambathweni esidala, ngombana itjhila elitjha lizokudosa isambatho bese kuvuleka itjhuba elidlula lekuthomeni. 17  Nabantu abalitheli iwayini elitjha ngeenkhwanyeni* zewayini ezidala. Ngombana nabangalithela, iinkhwama zizokudabuka zonakale, newayini lithuluke. Kodwana abantu bathela iwayini elitjha ngeenkhwanyeni zewayini ezitjha, bese kokubili kuyabulungeka.” 18  Asatjho lokho, kwafika umbusi othileko waguqa phambi kwakhe wathi: “Njenganje indodakazami kungenzeka seyihlongakele, ngibawa uzokubeka isandla sakho phezu kwayo, izakuvuka.” 19  UJesu nabafundi bakhe basikima bamlandela. 20  Kusesenjalo, umfazi obesekuminyaka eli-12 aphethwe bulwelwe bokuphopha iingazi, weza ngemva kwakaJesu wakghwatha umphetho wesambatho sakhe sangaphandle, 21  ngombana bekasolo athi ehliziywenakhe: “Nangingakghwatha isambatho sakhe sangaphandle nje kwaphela, ngizokuphola.” 22  UJesu wajika wamqala, wathi: “Ungasabi ndodakazi! Ukukholwa kwakho kukupholisile.” Khonokho umfazi lo walapheka. 23  Nakafika emzini wombusi, abona abadlali befuludi nesiqubuthu sirhidla isililo, 24  uJesu wathi kibo: “Phumani ngendlini ngombana umntazanyana akakahlongakali kodwana ulele.” Nabezwa lokho bamhleka ubudlhadlha. 25  Msinyana ngemva kokobana isiqubuthu siphumile, uJesu wangena lapho umntazanyana bekakhona wambamba ngesandla, umntazanyana wavuka. 26  Indaba le yarhatjheka kiso soke isifundeso. 27  UJesu nakasuka lapho, walandelwa madoda amabili aziimphofu, arhuwelela athi: “Ndodana kaDavida, sirhawukela.” 28  Ngemva kobana uJesu angene ngendlini, amadoda aziimphofu la eza kuye, wawabuza wathi: “Niyakholwa na ukuthi nginganenza nibone?” Amphendula athi: “Iye Kosi, siyakholwa.” 29  Wathinta amehlwawo, wathi: “Akwenzeke njengokukholwa kwenu.” 30  Amehlwawo avuleka. UJesu wawayelelisa khulu wathi: “Ningayithi vu indaba le!” 31  Kodwana ngemva kokuphumela ngaphandle, akhuluma ngalokho uJesu akwenze kiwo kiso soke isifundeso. 32  Kuthe amadoda la nakasuka lapho, abantu baletha kuJesu umuntu obekasimumu begodu anedimoni; 33  ngemva kokuqotha idimoni, isimumweso sathoma ukukhuluma. Isiqubuthu sarareka sathi: “Siyathoma ukubona into enjengale kwa-Israyeli.” 34  Kodwana abaFarisi bathi: “Uqotha amadimoni ngombusi wamadimoni.” 35  UJesu wakhamba woke amadorobho nezabelo, afundisa emasinagogeni, atjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu, alapha nayo yoke imihlobo yamalwelwe. 36  Uthe nakabona iinqubuthu, wazirhawukela, ngombana bezihlukumezekile, zilahliwe njengezimvu ezinganamelusi. 37  Wathi ebafundini bakhe: “Kwamambala, isivuno sikhulu, kodwana iinsebenzi zimbalwa. 38  Ngalokho-ke, bawani iKosi yesivuno bona ithumele iinsebenzi esivunweni sayo.”

Imitlolo Ephasi

Mat 9:2  Namkha “ehlakeni; esitretjhareni.”
Mat 9:17  Iinkhwamezi bezenziwa ngesikhumba.