Matewu 8:1-34

  • Indoda ephethwe bulepheru iyalatjhwa (1-4)

  • Ukukholwa komphathi webutho (5-13)

  • UJesu ulapha abanengi eKapernawumi (14-17)

  • Indlela yokulandela uJesu (18-22)

  • UJesu uthulisa isiwuruwuru (23-27)

  • UJesu uthumela amadimoni ezavukazaneni (28-34)

8  Ngemva kokwehla entabeni, iinqubuthu ezikulu zamlandela.  Kweza kuye indoda ephethwe bulepheru* yaguqa phambi kwakhe yathi: “Kosi, nangabe uyathanda, ungangihlambulula.”  Ngalokho wathabulula isandla sakhe, wayikghwatha, wathi: “Ngiyathanda! Hlambuluka.” Khonokho yahlambuluka ebulepherwini bayo.  Yeke uJesu wathi kiyo: “Ungatjeli muntu, kodwana khamba uyoziveza kumphristi, wenze umnikelo njengombana kutjhiwo emthethweni kaMosi, kube bufakazi kibo ukuthi ulatjhiwe.”  Kuthe uJesu nakangena eKapernawumi, umphathi webutho weza kuye wamncenga  wathi: “Mnumzana, isisebenzi sami silele ngendlini sigula khulu asikghoni nokusikinyeka.”  Wathi kuye: “Ngizosilapha nangifika lapho sikhona.”  Umphathi webutho wamphendula wathi: “Mnumzana, angifaneleki bona ungangena ngendlinami, kodwana yitjho ilizwi kwaphela, isisebenzi sami sizokuphola.  Ngombana nami kunabantu abangilawulako, nginamasotja angaphasi kwami, ngithi kileli, ‘Khamba!’ Likhambe, ngithi kelinye, ‘Yizapha!’ Lize, ngithi esisebenzini sami, ‘Yenza lokhu!’ Sikwenze.” 10  UJesu nakezwa lokhu, warareka, wathi kilabo abamlandelako: “Nginitjela iqiniso, azange khengifumane umuntu onokukholwa okungaka kwa-Israyeli. 11  Kodwana ngiyanitjela, abantu abanengi abavela epumalanga netjhingalanga bazokuhlala etafuleni no-Abrahama, u-Isaka noJakopo emBusweni wezulu; 12  kukulapho amadodana womBuso azokulahlelwa ngaphandle ebumnyameni. Lapho kuzokuba nokulila nokuqinisa kwabo amazinyo.” 13  UJesu wathi kumphathi webutho: “Khamba. Akwenzeke njengokukholwa kwakho.” Isisebenzi saphola ngesikhatheso. 14  UJesu nakafika emzini kaPitrosi, wafumana umkhwekazi kaPitrosi alele aphethwe mgomani. 15  UJesu wathinta isandla sakhe, umgomani waphola, wavuka wathoma ukubenzela ukudla. 16  Kuthe nakuhlwako, kwalethwa kuye abantu abanengi abanamadimoni; wakhupha imimoya emimbi ngelizwi, walapha nabo boke abagulako, 17  bona kuzaliseke okwatjhiwo ngomphorofidi u-Isaya: “Yena wathwala ukugula neenhlungu zethu.” 18  UJesu nakabona isiqubuthu esimbhodileko waqunta ukuyamela ngaphetjheya komlambo nabafundi bakhe. 19  Kweza kuye umtloli wathi: “Mfundisi, ngizokulandela nanyana kukuphi lapho uya khona.” 20  UJesu wathi kuye: “Iimpungutjha zinemigodi neenyoni zineendleke, kodwana iNdodana yomuntu ayinayo ngitjho nendawo yokufihla ihloko.” 21  Yeke omunye wabafundi wathi kuye: “Kosi, ngivumela ngiyokubulunga ubaba qangi.” 22  UJesu wathi kuye: “Ragela phambili ungilandela, ulise abahlongakeleko babulungane bodwa.” 23  Kuthe nakakhwela ngesikepeni, abafundi bakhe bamlandela. 24  Nje-ke, kwavuka isiwuruwuru esikhulu ngelwandle, kwangena amanzi ngesikepeni ngebanga lamagagasi; kodwana yena bekalele. 25  Beza kuye bamvusa bathi: “Kosi, sihlenga, siyafa!” 26  Kodwana wathi kibo: “Kubayini nisaba kangaka, nina bokukholwa okuncani?” Wavuka wakhalima ummoya nelwandle, kwathula du! 27  Ngalokho, abafundi bakhe barareka bathi: “Mumuntu onjani lo? Ngitjho nommoya nelwandle kuyamlalela.” 28  Nakafika ngaphetjheya esifundeni samaGadara, amadoda amabili anamadimoni eza kuye avela emathuneni.* Bekabukhali khulu kangangobana bekunganamuntu onesibindi sokukhamba endleleni leyo. 29  Arhuwelela athi: “Usifunani wena Ndodana kaZimu? Uzele ukuzositlhorisa kungakabi sikhathi esibekiweko?” 30  Kudenyana nawo, bekunomhlambi omkhulu wezavukazana udla. 31  Yeke amadimoni amncenga athi: “Nangabe uyasiqotha, sithumela emhlanjini wezavukazana loya.” 32  UJesu wathi kiwo: “Khambani!” Aphuma angena ezavukazaneni, umhlambi woke wagijimela ngeliweni, wadlhumukela ngelwandle wafela ngapho. 33  Kodwana abelusi babaleka bangena emzini, babika koke okwenzekileko, nendaba yamadoda anamadimoni. 34  Umphakathi woke waphuma uzokubona uJesu, ngemva kwalokho, wamrabhela bona akhambe esifundeni sawo.

Imitlolo Ephasi

Mat 8:2  Qala Ihlathululo.
Mat 8:28  Namkha “emathuneni asikhumbuzo.”