Matewu 7:1-29

 • ITJUMAYELO YENTABENI (1-27)

  • Lisani ukwahlulela (1-6)

  • Ragelani phambili nibawa, nifuna, nikokoda (7-11)

  • UmThetho weGolide (12)

  • Isango elincani (13, 14)

  • Baziwa ngeenthelo zabo (15-23)

  • Indlu ephezu kwedwala, indlu ephezu kwehlabathi (24-27)

 • Iinqubuthu zarareka khulu ngendlela uJesu afundisa ngayo (28, 29)

7  “Lisani ukwahlulela ukuze nani ningahlulelwa;  ngombana ngesahlulelo enahlulela ngaso, nani nizokwahlulelwa ngaso, ngesilinganiso enilinganisa ngaso, nani nizokulinganiswa ngaso.  Nje-ke, kubayini uqala ilithi elingelihlweni lomfowenu kukulapho ungasiboni isigodokazi esingelihlweni lakho?  Namkha ungatjho njani kumfowenu ukuthi, ‘Ngibawa ukukukhupha ilithi elingelihlweni lakho,’ khisibe wena unesigodo ngelihlweni lakho?  Mzenzisi! Thoma ngokukhupha isigodo esingelihlweni lakho, bese uzokubona kuhle ukuthi ungalikhupha njani ilithi elingelihlweni lomfowenu.  “Ninganikeli izinja izinto ezicwengileko namkha niphosele amaparelenu ezavukazaneni, khona zingazowagadanga bese ziyajika zinirathule.  “Phikelelani nibawa, nizakuphiwa; phikelelani nifuna, nizakufumana; phikelelani nikokoda, nizakuvulelwa;  ngombana woke umuntu obawako uyaphiwa, woke umuntu ofunako uyafumana, nawo woke umuntu okokodako, uzokuvulelwa.  Ngubani kini, ongathi indodanakhe nayimbawa isikwa, ayiphe ilitje? 10  Namkha neyimbawa ihlambi, ayinikele inyoka? 11  Ngalokho, nangabe nina, ngitjho nanyana nibambi, nikwazi ukupha abantwabenu izipho ezihle, uYihlo osezulwini uzobapha kangangani-ke izinto ezihle labo abambawako! 12  “Zoke izinto enifuna abantu bazenze kini, nani kufuze nizenze kibo. Kuhlekuhle, ngilokho okutjhiwo mThetho nabaPhorofidi. 13  “Ngenani ngesango elincani, ngombana ivulekile begodu ibanzi indlela etjhinga ekubhujisweni, banengi nabakhamba kiyo; 14  kodwana lincani isango elitjhinga ekuphileni nendlela yakhona iminyene, bambalwa abayifumanako. 15  “Yelelani abaphorofidi bamanga abeza kini bambethe isikhumba semvu, khisibe ngaphakathi baziimpisi ezirharulako. 16  Nizobabona ngeenthelo zabo. Abantu abavuni amadiribe emeveni namkha amafeyi emthini womunga, akusinjalo? 17  Ngokufanako, umuthi omuhle uthela iinthelo ezihle, kodwana umuthi omumbi uthela iinthelo ezimbi. 18  Umuthi omuhle angeze wathela iinthelo ezimbi, nomuthi omumbi angeze wathela iinthelo ezihle. 19  Umuthi ongatheli iinthelo ezihle uyaquntwa uphoswe emlilweni. 20  Kwamambala, abaphorofidi bamanga nizobabona ngeenthelo zabo. 21  “Akusingiwo woke umuntu othi kimi, ‘Kosi, Kosi,’ ozokungena emBusweni wezulu, kodwana kuzokungena kwaphela loyo owenza intando kaBaba osezulwini. 22  Mhlokho abanengi bazokuthi kimi: ‘Kosi, Kosi, kanti azange siphorofide ebizweni lakho, saqotha amadimoni ngebizo lakho, senza neemangaliso ezinengi ngebizo lakho na?’ 23  Mina ngizokuthi kibo: ‘Anginazi! Sukani kimapha, nina nsebenzi zokungabi namthetho!’ 24  “Woke umuntu ozwa amezwami la awenze, uzokuba njengendoda ehlakaniphileko eyakha indlwayo phezu kwedwala. 25  Kwana izulu, kwafika iinkhukhula, nommoya wayimadlha indlu leyo, kodwana akhenge igirike, ngombana yakhiwe phezu kwedwala. 26  Kodwana, woke umuntu ozwa amezwami la angawenzi, uzokuba njengendoda esidlhadlha eyakha indlwayo phezu kwehlabathi. 27  Kwana izulu, kwafika iinkhukhula, nommoya wayimadlha indlu leyo, yagirika, begodu ukugirika kwayo kwaba kukhulu khulu.” 28  Kuthe uJesu nakaqeda ukutjho amezwi la, iinqubuthu zarareka khulu ngendlela afundisa ngayo, 29  ngombana bekazifundisa njengomuntu onelawulo, ingasi njengabatloli.

Imitlolo Ephasi