Matewu 6:1-34

 • ITJUMAYELO YENTABENI (1-34)

  • Ukulunga kwenu kungabi ngekokubukisa (1-4)

  • Indlela yokuthandaza (5-15)

   • Umthandazo osibonelo (9-13)

  • Ukuzila ukudla (16-18)

  • Umnono osephasini nosezulwini (19-24)

  • Lisani ukutshwenyeka (25-34)

   • Ragelani phambili nifuna umBuso qangi (33)

6  “Yelelani bona ukulunga kwenu kungabi ngekokubukisa; ngombana nanenza njalo uYihlo osezulwini ngeze anibusise.  Yeke nawupha abantu abanganalitho,* ungabethi ibhorompita, njengombana kwenza abazenzisi emasinagogeni neendleleni, bona badunyiswe babantu. Kwamambala ngithi kini, sebawamukele woke umvuzwabo.  Lokha nawupha umuntu onganalitho, ungavumeli isandla sakho sangesinceleni sazi lokho isandla sakho sangesidleni esikwenzako,  ukwenzela bona ukupha kwakho kube ngemsitheleni. UYihlo obona emsitheleni uzonibusisa.  “Godu nanithandazako, ningenzi njengabazenzisi, ngombana bathanda ukuthandaza bajame emasinagogeni nemakhoneni weendlela ezikulu, bona babonwe babantu. Ngithi kini, sebawamukele woke umvuzwabo.  Kodwana wena nawuthandazako, ngena ngekamurwenakho, uvale umnyango, uthandaze kuYihlo osekusithekeni. UYihlo obona emsitheleni uzokubusisa.  Nawuthandazako, ungasolo ubuyelela into yinye kanengi, njengombana kwenza abantu beentjhaba, ngombana bacabanga ukuthi bazokuzwiwa ngokutjho kwabo amezwi amanengi.  Ningabi njengabo, ngombana uYihlo uyakwazi enikutlhogako ngitjho ningakambawi.  “Yeke kufuze nithandaze nganasi indlela: “ ‘Babethu osezulwini, ibizo lakho alicwengiswe.* 10  UmBuswakho awuze. Intandwakho ayenzeke nephasini, njengombana yenzeka ezulwini. 11  Usiphe namhlanjesi isikwa sethu sangemihla; 12  usilibalele imitjhaphwethu,* njengombana nathi sibalibalele abasitjhapheleko.* 13  Ungasingenisi esilingweni, kodwana usitjhaphulule* komumbi.’ 14  “Ngombana nanilibalela abanye imitjhaphwabo noYihlo wezulwini uzonilibalela; 15  naningalibaleli abanye imitjhaphwabo, noYihlo ngeze anilibalela. 16  “Nanizila ukudla, ubuso benu bungadani njengebabazenzisi, ngombana banyukubalisa ubuso* babo ukwenzela bonyana babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Kwamambala ngithi kini, sebawamukele woke umvuzwabo. 17  Kodwana nina nenizilako, hlambani ubuso benu benizese iinhloko zenu ngamafutha, 18  ukwenzela bona ningabonakali ebantwini ukuthi nizilile kodwana kuYihlo osekusithekeni. Nanenza njalo, uYihlo obona emsitheleni uzonibusisa. 19  “Ningazibekeli umnotho ephasini lapho ungadliwa ziingogwana nokukghora, nalapho amasela angena khona ebe. 20  Kunalokho, zibekeleni umnotho ezulwini lapho iingogwana nokukghora kungadli khona, nalapho amasela angangeni khona ebe. 21  Ngombana lapho umnothwakho ukhona, kulapho nehliziywakho izokuba khona. 22  “Ilihlo sibani somzimba. Yeke ilihlo lakho nalidzimelele entweni yinye, umzimbakho woke uzokukhanya. 23  Kodwana nangabe ilihlo lakho linomona,* umzimbakho woke uzokuba mnyama. Yeke nangabe ukukhanya okukuwe kubumnyama, maye bungangani-ke ubumnyamobo! 24  “Akakho ongaba sigqila samakhosi amabili; ngombana uzokuzonda enye athande enye, namkha uzokunamathela kwenye adelele enye. Angekhe naba ziingqila zakaZimu nezobuGwili. 25  “Ngalokho ngithi kini: Lisani ukutshwenyeka ngamaphilwenu ngokuthi nizokudlani namkha ngokuthi nizokuselani, namkha ngemizimbenu ukuthi nizokumbathani. Kghani ukuphila akukaqakatheki ukudlula ukudla, nomzimba ukudlula ukwembatha na? 26  Qalisisani iinyoni eziphapha phezulu; azitjali, azivuni namkha zibeke ngeenlulwini, kodwana uYihlo wezulwini uyazondla. Nina anikaqakatheki na ukudlula zona? 27  Ngubani kini ongathi ngokutshwenyeka angezelele kancani* ubude bokuphila kwakhe? 28  Godu kubayini nitshwenyeka ngezambatho? Fundani endleleni amathuthumbo wommango akhula ngayo, awasebenzi budisi begodu awaphothi; 29  kodwana ngiyanitjela bona ngitjho noSolomoni ebukhazikhazini bakhe bekangambathi njengamanye wamathuthumbo la. 30  Nje-ke nangabe uZimu uzembathisa njalo iintjalo zommango ezikhona namhlanjesi kusasa ziphoselwe ngemlilweni, uzonembathisa kangangani-ke nina, eninokukholwa okuncani? 31  Ngalokho ningatshwenyeki ngokuthi, ‘Sizokudlani?’ namkha ‘Sizokuselani?’ namkha, ‘Sizokwembathani?’ 32  Ngombana koke lokhu zizinto abantu beentjhaba abazigijimisako. UYihlo wezulwini uyazi bona niyakutlhoga koke lokhu. 33  “Yeke ragelani phambili nifuna umBuso kaZimu qangi nokulunga kwakhe, koke okhunye nizakuphiwa khona. 34  Ningatshwenyeki ngelanga lakusasa, ngombana nalo lizokuba namatshwenyekwalo. Ilanga ngalinye linemirarwalo.

Imitlolo Ephasi

Mat 6:2  Namkha “nawenza izipho zomusa.” Qala Ihlathululo.
Mat 6:9  Namkha “aliphathwe ngokucwengeka.”
Mat 6:12  NgesiGirigi “iinkolodo zethu.”
Mat 6:12  NgesiGirigi “abasikolodako.”
Mat 6:13  Namkha “usihlenge.”
Mat 6:16  Namkha “bayaziliselela.”
Mat 6:23  NgesiGirigi “limbi.”
Mat 6:27  NgesiGirigi “ngekhyubhithi yinye,” isilinganiso esingalingana nobude bomkhono womuntu.