Matewu 5:1-48

 • ITJUMAYELO YENTABENI (1-48)

  • UJesu uthoma ukufundisa entabeni (1, 2)

  • Izinto ezithabisako ezilithoba (3-12)

  • Itswayi nokukhanya (13-16)

  • UJesu uzokuzalisa umThetho (17-20)

  • Isiyalo malungana netukuthelo (21-26),ukufeba(27-30), ukutlhala (31, 32), iimfungo (33-37), ukuzibuyisela (38-42), nokuthanda izitha (43-48)

5  Kuthe nakabona iinqubuthu, wanyukela entabeni; wahlala phasi, abafundi bakhe beza kuye.  Wathoma ukubafundisa, wathi:  “Bayathaba abaziko bona batlhoga uZimu, ngombana umBuso wezulu ungewabo.  “Bayathaba abalilako, ngombana bazokududuzwa.  “Bayathaba abathobekileko, ngombana bazokuzuza ilifa lephasi.  “Bayathaba abalambele nabomele ukulunga, ngombana bazokwaneliswa.  “Bayathaba abanomusa, ngombana bazokwenzelwa umusa.  “Bayathaba abanehliziyo emsulwa, ngombana bazokubona uZimu.  “Bayathaba abenza ukuthula, ngombana bazokubizwa ngokobana bantwana bakaZimu. 10  “Bayathaba abahlunguphazwa ngebanga lokulunga, ngombana umBuso wezulu ungewabo. 11  “Niyathaba nabanithukako, banihlunguphaze bebanirhwayele amanga ahlaza ngebanga lami. 12  Thabani nijekezele, ngombana umvuzo wenu mkhulu ezulwini, nabaphorofidi abangaphambi kwenu babahlunguphaza ngendlela efanako. 13  “Nilitswayi lephasi, kodwana itswayi nalingaba duma, ubutswayi balo bungabuyiselwa njani? Liphoselwa ngaphandle ligadangwe babantu ngombana alisanamsebenzi. 14  “Nikukhanya kwephasi. Umuzi owakhiwe phezu kwentaba angekhe ufihleke. 15  Abantu nabakhanyisa isibani abasibeki ngaphasi kwesitja, kodwana basibeka endaweni ephakemeko bona sikhanyisele woke umuntu ongendlini. 16  Yeke, ukukhanya kwenu akukhanye kibo boke abantu, khona bazakubona imisebenzenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. 17  “Ningacabangi bona ngizele ukuqeda umThetho namkha amezwi wabaPhorofidi. Ngizele ukuwuzalisa ingasi ukuwuqeda. 18  Kwamambala ngithi kini nanyana kungadlula izulu nephasi, umThetho wona ngeze wadlula, ngeze kwadlula ngitjho neledere linye lawo namkha ingcenye encani yawo bekube kulapho koke okutlolwe kiwo kwenzeka. 19  Yeke, nanyana ngubani oweqa ngitjho nomncani wemiyalo le, afundise nabanye bonyana baweqe, kuzakuthiwa ngomncani emBusweni wezulu. Kodwana nanyana ngubani owulalelako, afundise nabanye ukuwulalela, kuzokuthiwa ngomkhulu emBusweni wezulu. 20  Ngithi kini ukulunga kwenu nakungadluli kwabatloli nabaFarisi, ngeze nangena emBusweni wezulu. 21  “Nizwile bona ekadeni kwathiwa: ‘Ungabulali, ngombana nanyana ngubani obulalako uzokusiwa ekhotho.’ 22  Kodwana mina ngithi kini, woke umuntu ohlala athukuthelele umfowabo uzokusiwa ekhotho; nothuka umfowabo uzokusiwa eKhotho ePhakamileko; kodwana othi kumfowabo, ‘Sidlhadlha ndina!’ Uzokufanelwa kuphoswa emlilweni weGehena.* 23  “Yeke, nawuletha umnikelwakho e-aldara bese ukhumbula bonyana umfowenu unokuthileko ngawe, 24  tjhiya umnikelwakho phambi kwe-aldara, ukhambe. Libalelana nomfowenu qangi, bese ubuyele uyokwenza umnikelwakho. 25  “Rhaba ukulungisa indaba nomuntu okumangalelako nisaya ekhotho, ukwenzela bona angakusi kumgwebi, umgwebi akuse kunogada wekhotho, bese uvalelwa ngejele. 26  Kwamambala ngithi kuwe, uzokuvalelwa lapho bewuyibhadele yoke imali. 27  “Nizwile kwathiwa: ‘Ungafebi.’* 28  Kodwana mina ngithi kini, nanyana ngubani osolo aqale umfazi ngokumkhanuka, sekafebe naye ngehliziywenakhe. 29  Nangabe ilihlo lakho langesidleni likwenza wone, likhuphe ulilahle. Ngombana kungcono ukungabi nesitho sinye somzimba kunokobana umzimbakho woke ulahlelwe eGehena.* 30  Godu nangabe isandla sakho sangesidleni sikwenza wone, siqunte usilahle. Ngombana kungcono ukungabi nesitho sinye somzimba kunokobana umzimbakho woke uphoselwe eGehena.* 31  “Kwatjhiwo nokobana: ‘Nanyana ngubani otlhala umkakhe, akamnikele incwadi yokutlhala.’ 32  Nokho mina ngithi kini, nanyana ngubani otlhala umkakhe ongakenzi izenzo zomseme ezisisono,* umbeka esilingweni sokufeba, notjhada umfazi otlhaliweko loyo uyafeba. 33  “Nizwile nokuthi ekadeni kwathiwa: ‘Ungafungi bese ungenzi, kufuze ukwenze lokho okufunge kuJehova.’ 34  Nokho mina ngithi kini: Ningafungi nakanye; ningafungi ngitjho nangezulu ngombana lisihlalo sobukhosi sakaZimu; 35  ningafungi nangephasi, ngombana lisinabelo seenyawo zakhe; namkha ngeJerusalema, ngombana lidorobho leKosi ekulu. 36  Ungafungi nangehlokwakho, ngombana ngeze watjhugulula ngitjho nesihluthu sinye sibe mhlophe namkha sibe nzima. 37  U-‘Iye’ wenu akatjho u-iye, no-‘Awa’ wenu atjho u-awa, ngombana okungaphezu kwalokho kuvela komumbi. 38  “Nizwile bona kwathiwa: ‘Ilihlo ngelihlo nezinyo ngezinyo.’ 39  Kodwana mina ngithi: Ungaphikisani nomuntu omumbi, kunalokho nanyana ngubani okuwahla ngepama emhlathini wangesidleni, mnikele nowangesinceleni. 40  Kanti nangabe umuntu ufuna ukukusa ekhotho bona akwemuke isambatho sakho sangaphakathi, mnikele nesangaphandle; 41  kuthi nangabe isikhulu sikukatelela bona ukhambe naso ikhilomitha,* khamba naso amakhilomitha amabili. 42  Omunye nakakubawa okuthileko muphe, ungamdimi naloyo obolekako.* 43  “Nizwile bona kwathiwa: ‘Kufuze uthande umakhelwanakho, uzonde isitha sakho.’ 44  Nokho, mina ngithi kini: Ragelani phambili nithanda izitha zenu nithandazele nalabo abanihlunguphazako, 45  khona nizakuba bantwana* bakaYihlo osezulwini, ngombana yena wenza ilanga liphumele abenza okumbi nabenza okuhle, anise nezulu kwabalungileko nabangakalungi. 46  Ngombana nanithanda kwaphela labo abanithandako, nizokufumana muphi umvuzo na? Kanti akusingilokho nabathelisi abakwenzako? 47  Godu nanilotjhisa abafowenu kwaphela, ngiyiphi into ekulu ehlukileko eniyenzako? Kanti akusingilokho nabantu beentjhaba abakwenzako? 48  Kufuze niphelele, njengombana noYihlo wezulwini aphelele.

Imitlolo Ephasi

Mat 5:22  Yindawo ebeyingaphandle kweJerusalema ebekutjhiselwa kiyo iinzibi. Qala Ihlathululo.
Mat 5:27  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.
Mat 5:29  Qala Ihlathululo.
Mat 5:30  Qala Ihlathululo.
Mat 5:32  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
Mat 5:41  NgesiGirigi “imayela.” Qala Ihlathululo.
Mat 5:42  Kutjho, labo ababoleka bangabuyisi namakonyana.
Mat 5:45  NgesiGirigi “madodana.”