Matewu 4:1-25

  • UDeveli ulinga uJesu (1-11)

  • UJesu uthoma ukutjhumayela eGalile (12-17)

  • Ukubizwa kwabafundi bokuthoma (18-22)

  • UJesu uyatjhumayela, uyafundisa, begodu uyapholisa (23-25)

4  Ngemva kwalokho uJesu wanqotjhiswa mmoya kaZimu bona aye emmangweni, khonapho uDeveli wamlinga.  Kuthe sekazile ukudla amalanga ama-40, walamba khulu.  UDeveli waya kuye wathi: “Nangabe uyindodana kaZimu, tjela amatje la abe sisikwa.”  Kodwana waphendula wathi: “Kutloliwe kwathiwa: ‘Umuntu akaphili ngesikwa sodwa, kodwana nangawo woke amezwi aphuma emlonyeni kaJehova.’ ”  Ngokulandelako uDeveli wamusa edorobheni elicwengileko, wamjamisa esiqongolweni sethempeli  wathi kuye: “Nangabe uyindodana kaZimu, ziphose phasi, ngombana kutloliwe ukuthi: ‘Uzokuyala iingilozi zakhe,’ begodu ‘Zizokuthwala ngezandla zazo, ukwenzela bona inyawo lakho lingabetheki elitjeni.’ ”  UJesu wathi kuye: “Kutloliwe nokuthi: ‘Ungamlingi uJehova uZimakho.’ ”  Godu uDeveli wamusa entabeni ede khulu ngokurarako, wamtjengisa yoke imibuso yephasi nobukhazikhazi bayo.  Wathi kuye: “Ngizokunikela zoke izintwezi nawungakhothama ungilotjhe kanye kwaphela.” 10  UJesu wathi kuye: “Suka Sathana! Ngombana kutloliwe ukuthi: ‘Kufuze ulotjhe uJehova uZimakho, begodu nguye kwaphela okufuze umenzele umsebenzi ocwengileko.’ ” 11  Ngemva kwalokho uDeveli wasuka kuye, iingilozi zeza kuJesu zizomtjheja. 12  Kuthe uJesu nakezwa bona uJwanisi ubotjhiwe, waya eGalile. 13  Ngemva kokusuka eNazaretha, wayokuhlala eKapernawumi hlanu kwelwandle eemfundeni zakwaZebuloni nezakwaNafitali, 14  bona kuzaliseke lokho uZimu akutjho ngo-Isaya umphorofidakhe, nakathi: 15  “Narha yakwaZebuloni neyakwaNafitali, enisendleleni etjhinga elwandle, ngaphetjheya kweJordani, Galile yeentjhaba! 16  Abantu abasebumnyameni babone ukukhanya okukhulu, nalabo abagubuzeswe lithunzi lokufa, bavelelwe mkhanyo.” 17  Kusukela ngesikhatheso, uJesu wathoma ukutjhumayela athi: “Tjhugulukani, ngombana umBuso wezulu utjhidele.” 18  Kwathi akhamba magega neLwandle leGalile, wabona uSimoni obekabizwa ngokuthi nguPitrosi, nomfowabo u-Andrisi, baphosela inedabo ngelwandle, ngombana bebabathiyi beenhlambi. 19  Wathi kibo: “Ngilandelani, ngizonenza abathiyi babantu.” 20  Khonokho batjhiya amanedabo, bamlandela. 21  Asaraga nekhambo lakhe wabona abanye ababili ababantwana bomuntu, amadodana kaZebediya, uJakopo nomfowabo uJwanisi. Bebanoyise ngesikepeni balungisa amanedabo, wababiza. 22  Khonokho batjhiya isikepe noyise, bamlandela. 23  Yeke wakhamba yoke iGalile, afundisa emasinagogeni, atjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu, alapha nayo yoke imihlobo yamalwelwe aphethe abantu. 24  Iindaba ezimalungana naye zarhatjheka iSiriya yoke, kwalethwa kuye abantu ebebatshwenywa malwelwe nobuhlungu obuhlukahlukeneko, abanamadimoni, abanesithunthwani nabarholopheleko, wabalapha boke. 25  Ngebanga lalokho, iinqubuthu ezikulu zamlandela zisuka eGalile, eDekapolisi,* eJerusalema, eJudiya nangaphetjheya kweJordani.

Imitlolo Ephasi

Mat 4:25  Namkha “Esifundeni Esinamadorobho Alitjhumi.”