Matewu 3:1-17

  • UJwanisi uMbhabhadisi uyatjhumayela (1-12)

  • Ukubhajadiswa kwakaJesu (13-17)

3  Emihleni leyo kwavela uJwanisi uMbhabhadisi atjhumayela emmangweni weJudiya,  athi: “Tjhugulukani ngombana umBuso wezulu ubandamele.”  Kuhlekuhle uJwanisi nguye u-Isaya umphorofidi ebekakhuluma ngaye nakasithi: “Ilizwi lomuntu orhuwelela emmangweni lithi: ‘Lungisani indlela kaJehova! Yenzani iindlela zakhe zinqophe.’ ”  UJwanisi bekambatha izambatho zoboya bekamela abophe nebhande lesikhumba edinini. Ukudla kwakhe bekuziintethe neliju.  Abantu beJerusalema nebeJudiya yoke nebaso soke isifunda esibhode iJordani bebeza kuye,  ababhabhadise* eMlanjeni iJordani, bavume izono zabo.  Kuthe nakabona abaFarisi nabaSadusi beza la abhabhadisela khona, wathi kibo: “Nina bantwana beenyoka, ngubani oniyelelise bona nibalekele ilaka elizako?  Thelani iinthelo ezitjengisa ukutjhuguluka.  Ningazitjeli ukuthi, ‘Sinobaba u-Abrahama.’ Ngombana ngithi kini uZimu angavezela u-Abrahama abantwana ematjeni la. 10  Izembe selisemirajini yemithi. Ngalokho-ke, yoke imithi engatheli iinthelo ezihle izokuquntwa iphoselwe emlilweni. 11  Mina nginibhabhadisa ngamanzi ngebanga lokutjhuguluka kwenu, kodwana oza ngemva kwami unamandla kunami, loyo engingafaneleki nokumhlubulisa amapatlagwana. Uzonibhabhadisa ngommoya ocwengileko nangomlilo. 12  Uphethe into yokuhlukanisa ikoroyi neenhluba, uzokuhlwengisa ngesibuyeni sakhe bese abuthelele ikoroyakhe ngesilulwini, atjhise iinhluba emlilweni ongacimekiko.” 13  Ngemva kwalokho uJesu wasuka eGalile waya eJordani bona ayokubhajadiswa nguJwanisi. 14  Kodwana uJwanisi walinga ukumvimba, athi: “Ngimi otlhoga ukubhajadiswa nguwe, alo-ke wena uza kimi?” 15  UJesu wamphendula wathi: “Ungangivimbi, ngombana ngokwenza lokho senza koke okusehlelweni lakaZimu.” Ngalokho walisa ukumkhandela. 16  Ngemva kobana uJesu abhajadiswe, msinyana wakhuphuka ngemanzini; izulu lavuleka, uJwanisi wabona ummoya kaZimu wehla njengejuba, wehlela kuye. 17  Godu, ilizwi elivela ezulwini lathi: “Le yiNdodanami, engiyithandako, engiyamukeleko.”

Imitlolo Ephasi

Mat 3:6  Namkha “abacwilise.”