Matewu 28:1-20

  • UJesu uvusiwe (1-10)

  • Amasotja athengwe bona aleye amala (11-15)

  • Isiyalo sokwenza abafundi (16-20)

28  Ngemva kweSabatha, nakusako ngelanga lokuthoma leveke, uMariya Marhdalina nomunye uMariya beza bazokuqala ithuna.  Bekube nokusikinyeka kwephasi okukhulu, ngombana ingilozi kaJehova yehla ivela ezulwini yageda ilitje, yahlala phezu kwalo.  Ukuqaleka kwayo bekunjengombani, nezambatho zayo bezimhlophe njengegabhogo.  Abonogada bathuswe ngiyo, bavevezela, baba njengabantu abafileko.  Kodwana ingilozi yakhuluma nabafazi yathi: “Ningathukwa, ngombana ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obulawelwe esigodweni.  Akekho la, uvusiwe, njengombana atjho. Yizani nizokubona lapho ebekalele khona.  Yeke khambani msinya niyokubikela abafundi bakhe bona uvusiwe kwabafileko, begodu unikhambela phambili uya eGalile. Nizombona lapho. Ngithunywe bona ngizonitjela lokhu.”  Msinyana basuka ethuneni,* bathukiwe kodwana bathabe khulu, bagijima bayokubikela abafundi bakhe.  UJesu wahlangana nabo wathi: “Lotjhani!” Batjhidela kuye babamba iinyawo zakhe bamkhothamela. 10  UJesu wathi kibo: “Ningasabi! Khambani niyokubikela abafowethu bona baye eGalile, bazongibona khona.” 11  Kuthe nabasendleleni, abanye abonogada baya ngedorobheni bayokubikela abaphristi abakhulu zoke izinto ezenzekileko. 12  Bahlangana nabadala babonisana, ngemva kwalokho banikela amasotja ebekabonogada iimpaparwana zesiliva ezinengi 13  bawatjela ukuthi athi ebantwini: “ ‘Kufike abafundi bakhe ebusuku silele bameba.’ 14  Nakungenzeka indaba le ifike eendlebeni zombusi, sizomhlathululela, nina ningatshwenyeki.” 15  Bathatha iimpaparwana zesiliva abanikelwe zona benza ngendlela abalayelwe ngayo, indaba le yarhatjheka kumaJuda bekube kunamhlanjesi. 16  Nokho, abafundi abali-11 baya eGalile entabeni lapho uJesu athi bazokuhlangana khona. 17  Nabambonako, bamkhothamela, kodwana abanye bazaza. 18  UJesu watjhidela wakhuluma nabo, wathi: “Nginikelwe loke ilawulo ezulwini nephasini. 19  Yeke, khambani niyokwenza abantu bazo zoke iintjhaba babe bafundi, nibabhabhadise ebizweni lakaBaba neleNdodana nelommoya ocwengileko, 20  nibafundise ukwenza koke enginiyale ngakho. Qalani! Nginani imihla yoke bekube sekupheleni kwephasi.”

Imitlolo Ephasi

Mat 28:8  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”